“...เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย”

(ยอห์น 15:5)

เพราะถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าก็ทำสิ่งใดไม่ได้เลย

สิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านั้น

เพียงพอเสมอสำหรับข้าพเจ้า

และพระองค์ทรงประทานมาในเวลาที่เหมาะสมแก่ข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า”

(ฟิลิปปี4:13)

ข้าพเจ้าเคยกระหยิ่มยิ้มย่องในใจ ในวันที่ข้าพเจ้าได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ข้าพเจ้ายิ้มร่าหน้าบานประหนึ่งว่า

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนั้น มาจากความเก่งกล้าสามารถของตัวข้าพเจ้าเอง

ข้าพเจ้าได้รับคำชื่นชมยินดี ได้รับการยกย่องเชิดชูจากมนุษย์

ใจข้าพเจ้าก็พองโต หลงทะนงตนคิดว่าตนเก่งด้วยตัวตนของตนเอง

จริงแท้แล้ว มนุษย์มักหลงทะนงตนคิดว่าตนเก่งกล้าสามารถ

แค่เพียงได้รับอำนาจชื่อเสียง คำชื่นชมป้อยอจากมนุษย์ด้วยกัน

พระเจ้าทรงเตือนใจข้าพเจ้าและยังคงเป็นเสียงกึกก้องดังอยู่ภายในใจข้าพเจ้าเสมอ

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับคำชื่นชม ได้รับเกียรติจากมนุษย์ด้วยกัน

ไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดๆก็ตาม

เสียงแห่งพระวาจาจะเตือนใจให้ข้าพเจ้ามีใจที่สุภาพนบนอบให้มากพอ

ที่จะรู้ว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นเป็นผลมาจากพระเมตตาของพระเจ้าทั้งสิ้น

ความสำเร็จต่างๆในชีวิต ความรอดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

ความเอื้อเอ็นดูที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเมตตาข้าพเจ้า

ล้วนเป็นผลมาจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตาข้าพเจ้าก่อน

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในภารกิจต่างๆ

เช่น การเรียนในระดับปริญญาโท ที่หากพระเจ้าไม่ทรงพระเมตตา

ข้าพเจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้รับเลือกให้เรียน

ด้วยทุนของโรงเรียน และทุนการทำวิจัยของฝ่ายการศึกษาฯ

ทั้งๆที่ข้าพเจ้าเป็นเพียงครูตัวเล็กๆที่ดูขี้ขลาด  ไร้ความเชื่อมั่นในตนเอง

และมีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

แต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาข้าพเจ้า วางแผนการที่ดีสำหรับข้าพเจ้า

และทรงวางแผนงานของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าด้วย

หากชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความหยิ่งทะนงหลงตนเอง

ใช้อำนาจ ใช้พระพรที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ

ด้วยการใช้อารมณ์ ด้วยการขาดความยุติธรรม หรือด้วยการดูถูกดูแคลนผู้อื่น

ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่า พระเจ้าจะไม่ทรงให้อำนาจนั้นยั่งยืนในบุคคลเช่นนั้นแน่นอน

“ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก

เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น

แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ

และด้วยความจริงจากการกระทำนี้”

(1ยอห์น 3:18)

กิจการดีใดๆที่ข้าพเจ้ากระทำ ขอให้เป็นกิจการที่เชิดชูองค์พระเจ้าของข้าพเจ้า

เพื่อเมื่อใดที่คนรอบข้างมองเห็นข้าพเจ้าแล้ว จะได้ไม่เป็นที่สะดุด

และเห็นพระพักตร์แห่งพระเมตตาของพระองค์

ฉายแสงแห่งความรักผ่านข้ารับใช้ต่ำต้อยคนนี้ของพระองค์ด้วยเถิด

และกิจการใดที่ข้าพเจ้าเคยกระทำผิดพลาดพลั้ง

เป็นเหตุให้วิญญาณข้าพเจ้ามีมลทินแล้วไซร้

ขอให้พระเมตตาของพระเจ้าโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า

และโปรดมั่นใจในจิตวิญญาณที่สำนึกผิดของข้าพเจ้านั้น

จะพยายามเดินตามเส้นทางคำสอนของพระองค์ให้ตรงทางที่สุดเท่าที่สามารถ

********

ทุกสิ่งล้วน ของประทาน จากพระเจ้า

นำใจเข้า  กราบองค์  พระทรงศรี

พระเมตตา  มาประทาน กิจการดี

ให้ชีวี  ลูกมีสุข  ในทุกวัน

ของประทาน จากพระเจ้า ล้วนดีเลิศ

สุดประเสริฐ  ลูกเทิดทูน บุญสุขสันต์

จะนบนอบ ขอบพระคุณ เจ้าชีวัน

หากไร้องค์  ทรงธรรม์  ลูกสั่นคลอน

แม้นอำนาจ  ชื่อเสียง ที่เรียงรอบ

ขอมีกรอบ พระวาจา  มาเตือนสอน

รู้จักรัก รับใช้  ในพระพร

รู้จักย้อน ขอบพระคุณ พระเมตตา

.....................................