ทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่า

“จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน

องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน”

(ลูกา 1: 28)

ในอดีตข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกดูถูกมาแต่เล็ก

อาจจะด้วยความที่ข้าพเจ้าดูเชื่องช้า และไม่ฉลาดเท่าที่ควร

ผู้ใหญ่ และเพื่อนๆบางคนจึงดูจะรำคาญข้าพเจ้าไม่น้อย

แต่เมื่อวันหนึ่ง ข้าพเจ้ารับรู้ว่า ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนตัวเองได้

เพราะข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า  ข้าพเจ้ามีพระพรของพระเต็มเปี่ยม

ข้าพเจ้าเริ่มออกแรงในการใช้พระพรอย่างเต็มที่ในทุกกิจการ

โดยเฉพาะเมื่อข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจให้ไปศึกษาต่อในเรื่องต่างๆ

เริ่มตั้งแต่การพัฒนาด้านชีวิตฝ่ายจิต ไปจนถึงพัฒนาชีวิตฝ่ายโลก

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ข้าพเจ้าในทุกการพัฒนา ในทุกด้าน

แสดงความเอื้อเอ็นดูและเมตตาข้าพเจ้า

หลายครั้งที่พวกท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า  “ศิษย์คนโปรด คนเก่งของครู”

ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันช่างเป็นถ้อยคำที่มีพลังและมีคุณค่าสำหรับข้าพเจ้าเหลือเกิน

เพราะข้าพเจ้าดูมีตัวตน มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ข้าพเจ้ารักและเคารพแล้ว

หากลอยไปตามกระแสลมได้ ข้าพเจ้าคงหลับตา ยิ้มสุขใจปล่อยตัวเองลอยไป

ตามความชื่นใจของสายลมแห่งความรักนั้น

นี่ขนาดเป็นแค่ความชื่นใจของความสุขเล็กๆบนโลกใบนี้

แล้วหากองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า

“ภารดี เธอเป็นลูกที่เรารักและเราโปรดปรานเธอมาก”

ข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไร  แต่การจะเป็นลูกที่รักของพระเจ้า

บางทีข้าพเจ้าก็ย้อนกลับมาคิดว่า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตพากเพียรพอหรือยัง

ที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าได้

กว่าข้าพเจ้าจะเป็นศิษย์โปรดของอาจารย์

ข้าพเจ้าต้องมุ่งมั่น อดทน พากเพียร พยายาม ติดตาม และพัฒนาตนเองมากมายเพียงใด

ต้องเชื่อฟัง  เอาใจใส่  ปฏิบัติตามคำสอน คำเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนตนเองมากมายแค่ไหน

ต้องมีความเคารพนบนอบ อ่อนน้อมถ่อมตนให้เหมาะสมอย่างไร

ข้าพเจ้าก็ยิ่งต้องปฏิบัติเช่นนั้นต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณมิใช่หรือ

เพราะพระแม่มารีย์ สุภาพ นบนอบ  อ่อนโยน เชื่อฟัง

พระเจ้าจึงทรงโปรดปรานพระแม่ยิ่งนัก

พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

(ลูกา 1:38)

อาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนข้าพเจ้าว่า

หากจะทำวิทยานิพนธ์สักเล่มหนึ่ง นอกจากความรู้ที่ข้าพเจ้าจะต้องศึกษาค้นคว้าให้ถ่องแท้แล้ว

สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือการเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำเสนอแนะของอาจารย์

แม้ว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอแนะนั้นอาจจะไม่ถูกใจเอาเสียเลย

แต่การไม่ถูกใจอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ข้าพเจ้าอาจจะไม่รู้ก็ได้

และรางวัลของการที่ข้าพเจ้ารู้จักที่จะนบนอบเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม

จึงทำให้ข้าพเจ้าจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

ท่ามกลางคำชื่นชมของอาจารย์ และผู้ที่เมตตาส่งข้าพเจ้าเข้าศึกษาต่อ

ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้ผู้ที่เอื้อเอ็นดูและเมตตาข้าพเจ้าต้องผิดหวัง

เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพากเพียรปฏิบัติตนตามคำสอนของพระเจ้า

แม้จะหลงออกนอกเส้นทางดื้อรั้นไปบ้าง

แต่ข้าพเจ้าจะพยายามไม่ทำให้พระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อข้าพเจ้าต้องหม่นหมองลงไป

ใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งการทบทวนความชื่นชมยินดีที่คริสตชนและมนุษยชาติรอคอยแล้ว

ข้าพเจ้ากำลังทำความสะอาดเรือนใจให้พร้อมเพื่อรอคอยการเสด็จมา

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในใจของข้าพเจ้า

เพื่อเป็นแรงใจในการก้าวเดินต่อไปบนโลกใบนี้อย่างอดทน

คือผู้ที่  พระเจ้า  ทรงโปรดปราน

คือผู้ที่  โปรยหว่าน  ความสุขสันต์

คือผู้ที่  หยิบยื่น  ความครบครัน

คือผู้ที่  ปลูกปั้น  ธรรม์บันดาล

ขอโปรดทรง  เมตตา  ข้าน้อยเถิด

ทรงบังเกิด   ในใจ  ให้สุขศานต์

ให้พระแม่  มารีย์  เป็นท่อธาร

นำพระคุณ  โปรยหว่าน  ใจลูกเอย

.........................