“ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างละทิ้งก็กลายเป็นศิลาหัวมุม”

(1เปโตร2:7)

ศิลาหัวมุม (Corner stone)

ในพระคัมภีร์ มีหลายช่วงที่กล่าวถึงศิลา

ที่ข้าพเจ้าพอจะนึกถึงก็มีในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

ศิลาที่พระเจ้าทรงจารึกบัญญัติ 10 ประการ ผ่านทางโมเสส

ข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่หนทางที่ถูกต้องที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นหินนั้น

และในหนังสือประกาศกอิสยาห์ 28:16

ที่กล่าวว่า “ดังนั้น พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

 “ดูซิ เราวางศิลาไว้บนเนินศิโยนเป็นศิลาที่เลือกสรร

เป็นศิลาหัวมุมประเสริฐ  เป็นรากฐานมั่นคง

ผู้ที่วางใจในศิลานี้จะไม่สะดุดล้ม”

ส่วนในภาคพันธสัญญาใหม่

จะกล่าวถึงศิลาในฐานะที่พระเยซูเจ้าเป็นศิลาหัวมุม หรือศิลามุมเอก

พระศาสนจักรถูกก่อร่างสร้างขึ้นจากก้อนหินก้อนน้อยๆมากมาย

คริสตชนจึงเป็นเสมือนศิลาก้อนน้อยที่มีชีวิต

จนกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า

กลายเป็นพระศาสนจักรของพระองค์

แต่หากคริสตชนขาดศิลาหัวมุม

พระศาสนจักรก็ไม่อาจจะตั้งอยู่ได้

พระเยซูเจ้าทรงเป็นศิลาหัวมุม หรือศิลามุมเอกที่สำคัญนั้น

ข้าพเจ้าเองก็ไม่สันทัดด้านงานการก่อสร้าง

แต่พอได้ทราบคร่าวๆว่า การวางก้อนหินแต่ละก้อนเพื่อสร้างพระวิหาร

จะมีการวางก้อนหิน หรือศิลาก้อนใหญ่ๆเรียงกันไป

ศิลาก้อนสุดท้ายที่ถูกวางลง จะเป็นหลักยึดสำหรับศิลาก้อนอื่นๆ

เหมือนเราคริสตชนที่ถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคง

ของบรรดาอัครสาวก ผู้แทนของพระเยซูเจ้า

และมีพระเยซูเจ้าเป็นศิลาหัวมุม เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงของเรา

มาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงบทเพลงๆ หนึ่งที่ฟังทีไรก็อุ่นใจทุกที

เหมือนตัวเองเป็นศิลาก้อนน้อยที่ไร้ค่า

แต่พระเยซูคริสตเจ้าทรงจับข้าพเจ้าขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในพระวิหารของพระองค์

บทเพลงสดุดีที่ 118  ท่อนหนึ่งร้องขับขานไว้ว่า

.....ดุจดังศิลา  ซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป 

บัดนี้เจ้าจะได้    เป็นศิลาหัวมุมเอกไซร้

ลูกนี้ไร้ค่า      นำกายาเข้ามาถวาย

พระท่านโปรดทรงรับไว้    ด้วยพระทัยสุนทร

ใกล้ชิดพระองค์        จิตใจลูกคงมุ่งตรงสวรรค์

ความรักพระองค์      ดำรงคงนิจนิรันดร์

นี่แหละทรงธรรม์    องค์พระเจ้าของชาวประชา

“สำหรับท่านที่มีความเชื่อ ศิลานี้จึงมีค่าประเสริฐ

แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อ

ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างละทิ้งก็กลายเป็นศิลาหัวมุม ”

(1เปโตร2:6-7)

ความเชื่อจึงเป็นเสมือนตัวเชื่อมศิลาก้อนน้อยของเรา

ให้ยึดติดกับศิลามุมเอกของพระเยซูเจ้า

ทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้า

ว่ากันด้วยคำว่า "ศิลา" ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

ข้าพเจ้าค้นหามาบางส่วน ล้วนมีคุณค่าต่อความเชื่อ

เมื่อคิดถึงคำว่า "ศิลา" ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

ก็ต้องคิดถึงพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นศิลามุมเอก

ในสดุดีบทที่ 62 ข้อที่ 7  เขียนไว้ว่า

“ความรอดพ้นและเกียรติยศของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า

หลักศิลาแข็งแกร่งและที่หลบภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์”

ใน 1 โครินธ์ 3:11 เขียนไว้ว่า

“รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้าและไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก”

และสำคัญยิ่งใน 1โครินธ์ 3:16-17 เขียนต่อไว้ว่า

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า

และพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่าน

ถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายเขา

เพราะพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ และท่านก็คือพระวิหารนั้น”

ฝากไว้อีกข้อความสุดท้ายที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความรัก

ที่พระเจ้าทรงมีต่อลูกๆของพระองค์

ใน เอเฟซัส 2:19-22  ข้อความว่า

“ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไป

แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า

ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอัครสาวกและประกาศกเป็นรากฐาน

มีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหัวมุม    พระคริสตเจ้าทรงทำให้อาคารทุกส่วน

ต่อกันสนิทเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่นกันกำลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้น

เป็นที่ประทับของพระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า”

.....................................