“พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น

จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์”

(มัทธิว 2:2)

“ดาวประจำพระองค์”

เมื่อกล่าวถึงดวงดาวทีไรข้าพเจ้านึกถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ

ของผู้พยากรณ์ ผ่านทางการมองการเคลื่อนที่ของดวงดาว

ลักษณะของดวงดาว และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

และข้าพเจ้าก็ยังนึกไปถึงคำกล่าวของท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

ซึ่งท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ารักมากองค์หนึ่ง

ในขณะที่ท่านเดินกับบิดาของท่านเมื่อท่านยังเล็ก

ท่านชี้ให้บิดาของท่านมองไปที่ดวงดาวรูปตัว T บนท้องฟ้า

และบอกกับบิดาของท่านว่า ชื่อของท่านถูกจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว

ดีจริง ชื่อของข้าพเจ้าก็ขึ้นต้นด้วยตัว T เช่นกัน

หากชื่อของข้าพเจ้าได้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์ด้วยก็คงดียิ่งนัก

ดวงดาวพิเศษที่เปล่งแสงสว่างกว่าดวงดาวทั้งปวง

มีบทบาทในช่วงที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด

เพราะถูกแสดงให้เห็นถึงเครื่องหมายของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

แสงสว่างแห่งดวงดาวดวงนี้ นำทางนักปราชญ์

นำทางมนุษยชาติให้พบหนทาง ความจริงและชีวิตอย่างแท้จริง

เมื่อกล่าวถึงดวงดาวนำทาง ข้าพเจ้าก็คิดถึงเทศกาลแห่ดาวของทางภาคอิสาน

ที่มีจัดขึ้นในทุกปีของวันพระคริสตสมภพ

ข้าพเจ้าได้อ่านประวัติการแห่ดาว ซึ่งมีบทความสรุปไว้อย่างน่ารักว่า

“ดาว” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545

ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “สิ่งที่เห็นเป็นดวง มีแสงระยิบระยับในท้องฟ้า

เวลามืด นอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์”

และมีการเปรียบเทียบบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น

มีชื่อเสียง   หน้าตาสะสวย ว่าเป็นดาว หรือดารา อีกด้วย

ทั้งยังมีการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ถึงการดูดาว การพยากรณ์จากดวงดาว

ของบรรดานักปราชญ์  และผู้พยากรณ์ทั้งหลาย

ว่าหากมีบุคคลสำคัญ หรือมีเหตุการณ์สำคัญๆเกิดขึ้นบนโลก

จะมีดวงดาวที่มีลักษณะพิเศษเกิดขึ้นด้วย

และยังกล่าวถึงดาวประจำตัวของคนแต่ละคนซึ่งมีลักษณะต่างๆกันไป

แต่สำหรับดวงดาวประจำองค์พระกุมารน้อยเยซูเจ้านั้น

ส่องสว่างเหนือฟากฟ้า เพื่อนำทางนักปราชญ์ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของมนุษยชาติ

ให้เดินทางไปพบกับจุดหมายปลายทางที่แท้จริง

นักปราชญ์ทั้งสามถวายของขวัญอันเป็นเครื่องหมาย

แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า

ในฐานะพระเจ้า  กษัตริย์ และพระผู้ไถ่ของเราทุกคน

สำหรับข้าพเจ้าหากจะถวายของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้กับผู้มีพระคุณสักท่านหนึ่ง

ข้าพเจ้าก็คงเดินวนเวียนในร้านของฝาก และคิดถึงสิ่งที่ผู้มีพระคุณปรารถนา

แต่องค์พระเยซูเจ้าปรารถนาเพียงดวงวิญญาณที่สุกสว่างของมวลมนุษย์

ที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายบ้านพระบิดาที่พระองค์ทรงเสด็จลงมานำทางให้

เห็นดวงดาว ประจำ องค์พระเจ้า

นักปราชญ์เฝ้า ทูลเกล้า ถวายสิ้น

ทั้งทองคำ กำยาน เป็นอาจิณ

อีกมดยอบ อบอวลกลิ่น สู่ถิ่นไกล

มีดวงดาว สุกสว่าง กระจ่างฟ้า

นำทางข้าฯ ด้วยเมตตา อันยิ่งใหญ่

พระบังเกิด  สู่โลกหล้า  จากฟ้าไกล

เป็นหนึ่งใน  ใจปวงข้าฯ สาธุการ

.....................................

S