“ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้น

ทำให้เกิดความรู้และวิจารณญาณทุกเรื่อง

ท่านจะแยกได้ว่าสิ่งใดดีเยี่ยม

จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากคำตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า”

(ฟิลิปปี 1:9-10)

มีมาตราวัดระดับคะแนนที่ข้าพเจ้าเห็นบ่อยๆอยู่ประเภทหนึ่ง

นั่นคือมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท

ซึ่งจะให้ค่าตัวเลข 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก

เพื่อประเมินผลของงาน หรือกิจกรรมที่ต้องการรู้ระดับความถี่มากน้อยของหัวข้อนั้นๆ

ถ้าความดีถูกตีเป็นระดับความถี่ตามมาตราส่วนประมาณค่าบ้าง

ข้าพเจ้าก็แอบคิดเล่นว่า ถ้าเราตั้งโจทย์เกี่ยวกับความดีในแต่ละข้อ

ที่เรากระทำในแต่ละวัน  เราจะให้ระดับคะแนนแต่ละข้อเท่าไหร่นะ

โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้

5 หมายถึง มีพฤติกรรมนั้น บ่อยมาก

4 หมายถึง มีพฤติกรรมนั้นบ่อย

3 หมายถึง มีพฤติกรรมนั้นปานกลาง

2 หมายถึง มีพฤติกรรมนั้นบางครั้ง

1 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมนั้นเลย

ข้อ

รายการ

5

4

3

2

1

1

ไวต่อการช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

 

 

 

2

ใช้เวลาในการคิดก่อนตัดสินใจ

 

 

 

 

 

3

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

 

 

 

 

 

4

ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง

 

 

 

 

 

5

ภูมิใจในสิ่งที่ตนมี

 

 

 

 

 

นักบุญเปาโลพยายามอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องคริสตชนที่ท่านรัก

เพื่อให้พวกเขาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี และสิ่งใดดีเยี่ยมที่สุด

ลูกของพระจะต้องรักษาความดีเยี่ยมด้านจิตวิญญาณมิใช่หรือ

ถ้าวัดระดับมาตราส่วนประมาณค่า ก็น่าจะอยู่ที่ระดับ 5ในทุกกรณี

ในฐานะที่เรามีต้นแบบที่ดีเช่นพระคริสตเจ้าของเรา

เราจะไม่ใช่แค่คนดีเฉยๆ เพราะคนดี อาจจะแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

แต่คนที่ดีเยี่ยมจะใช้พระพรของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

“ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง

...ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ”

(ลูกา 3:5)

คุณพ่อสมเกียรติ   ตรีนิกร เคยสอนข้าพเจ้าไว้ว่า เราก็เปรียบเหมือนภูเขาและเนิน

ที่ต้องมีความสุภาพนบนอบพอให้พระเยซูเจ้าปรับ ตัด เกลี่ยให้ต่ำลง

หรือหากเราเป็นทางขรุขระ ก็ต้องยอมเปิดใจให้พระเยซูเจ้าเติมให้เต็ม

ความเป็นภูเขาและเนินก็คงเหมือนคนที่ทะนงตน

ความเป็นทางขรุขระก็คงเหมือนคนที่หลงทางในบาป

หลายครั้งข้าพเจ้าก็เป็นภูเขาและเนิน และหลายครั้งข้าพเจ้าก็เป็นทางขรุขระ

จึงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าข้าพเจ้าจะสมบูรณ์พร้อม

หากขาดพระคริสตเจ้าปรับทางชีวิตของข้าพเจ้าให้สวยงาม

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงเปลี่ยนสภาพของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้กลับดีเช่นเดิม เหมือนธารน้ำบริเวณเนเกบ

ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ย่อมโห่ร้องยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว”

(สดุดี 126:4-5)

ขอพระองค์  ทรงเปลี่ยน  ใจลูกเถิด

ให้ใจเปิด  เกิดใหม่  ในพระเจ้า

ขอทรงเติม เพิ่มพลัง ทั้งบรรเทา

ช่วยเยียวยา  รักษาเรา  ทั้งใจกาย

เข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสตเจ้าแล้ว

ขอให้ลูกมีใจที่สุภาพ นบนอบมากพอที่จะต้อนรับพระองค์มาบังเกิดในใจลูก

เพื่อที่ลูกจะได้รักคนอื่นด้วยการกระทำมากกว่าที่จะรักแต่เพียงคำพูดเท่านั้น

..............................

S