พระนางมารีย์ตรัสว่า

“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จิตใจข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า

เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์..”

(ลูกา 1:47-49)

คำกล่าวของพระแม่มารีย์เตือนใจให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึง

จิตใจของพระแม่ที่มีความสุภาพนบนอบ และถ่อมตนเสมอ

ในฐานะผู้ถูกรับเลือกเป็นพระมารดาของพระคริสตเจ้า

พระแม่ทรงยอมรับทุกสิ่งโดยให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ไม่ได้หลงระเริงกับความยิ่งใหญ่ในการถูกรับเลือกของท่านเอง

ข้าพเจ้าจึงเรียนรู้จักตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์

ที่จะถวายความสุข ความสมหวัง ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิต

ให้เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างข้าพเจ้าขึ้นมา

ให้ความสำเร็จ และการได้รับการยอมรับทั้งปวงของข้าพเจ้าต่อหน้ามนุษย์ด้วยกัน

ประกาศความยิ่งใหญ่ และพระเมตตาของพระเจ้า

ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จไปด้วยดี

หรือแม้แต่ความทุกข์ยากลำบากที่ข้าพเจ้าต้องพานพบ

ก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นการก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากไปอย่างสวยงาม

เพื่อให้ผู้คนที่พบเห็นได้รู้จักองค์พระเจ้าผู้ทรงเยียวยารักษา

ข้าพเจ้าคิดถึงในวันที่ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ

บุคคลที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านได้รับรู้รับทราบความสำเร็จนี้

คือบิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ารัก

ครั้นเมื่อทุกข์ใจ ความหวังแตกสลาย

บิดามารดา ญาติพี่น้องที่ข้าพเจ้ารักก็เป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าคิดถึงอีกเช่นกัน

เช่นเดียวกัน พระเจ้าเป็นบิดามารดาแท้ในบ้านแท้บนวิมานสวรรค์

ที่รอคอยยินดีกับความสำเร็จของข้าพเจ้า

เป็นทุกข์ยามข้าพเจ้าผิดหวัง สิ้นหวัง

และคอยเตือนสอนยามข้าพเจ้าหลงระเริงเดินออกนอกเส้นทาง

คำกล่าวให้พรประโยคหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินจากบิดามารดาของทุกคนคือ

ขอให้ลูกเป็นที่รักของคนรอบข้าง ให้ใครที่ได้พานพบลูก เอื้อเอ็นดูลูกเสมอ

แต่การจะเป็นที่รัก ที่น่าเอ็นดูของคนรอบข้างได้นั้น

ก็ต้องทำตัวให้น่ารัก น่าเอ็นดูเสียก่อน

การทำตัวน่ารัก น่าเอ็นดูนั้นก็ต้องอาศัยคุณธรรมประจำใจที่ถูกปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย

เช่น ความสุภาพนบนอบ รักและรับใช้ผู้อื่นเสมอ (ตามแบบฉบับของแม่พระ)

ความมีใจเมตตากรุณา  (เหมือนพระบิดาผู้ทรงเมตตากรุณา)

ความเสียสละ ให้อภัย และเป็นแบบอย่างด้วยชีวิต(เหมือนพระเยซูเจ้าผู้ทรงไถ่กู้มนุษยชาติ)

ข้ารับใช้   ผู้ต่ำต้อย  แสนด้อยค่า

ที่พระองค์ ทรงเยียวยา  รักษาให้

สอนด้วยรัก  ด้วยแบบอย่าง  สอนด้วยใจ

ลูกจึงได้  ทุกสิ่งไซร้  ในพระคุณ

จะดำเนิน  รอยตาม  คำพระสอน

ให้พระคำ  ทุกบทตอน  คอยเกื้อหนุน

รัก รับใช้  ให้อภัย ใจการุณย์

สมพระคุณ ที่พระ  ประทานมา

..............................

S