พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต

ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว

และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

(ยอห์น 6:35)

เพราะพระองค์  คือปัง  ทรงชีวิต

คราใกล้ชิด  สนิทองค์  จึงล้นเหลือ

อิ่มวิญญาณ์  อิ่มพระคุณ   ที่จุนเจือ

เพียงลูกเชื่อ  พระเกื้อกูล  การุญใจ

คราใดลูก  ทุกข์ยาก  ตรากตรำจิต

ดั่งชีวิต  ติดถิ่นฐาน  กันดารไห้

แหงนมองฟ้า  ร้องหาองค์  ผู้ทรงชัย

หลักยิ่งใหญ่  นำลูกไป  ในพระคุณ

ในอดีตพระเจ้าทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารฉันใด

ในปัจจุบันพระองค์ทรงมอบพระคริสตเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้เรารอดพ้นฉันนั้น

ท่ามกลางถิ่นทุรกันดารของหัวใจที่แห้งผากของผู้คนในสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน

ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ถูกกดขี่ข่มเหง

และท่ามกลางผู้คนที่กำลังร้างไร้ซึ่งศาสนานำพาชีวิตจิตวิญญาณของตน

พระคริสตเจ้าก็ยังคงมอบพระองค์เองเป็นอาหารฝ่ายจิตของมนุษยชาติ

“นี่แหละอาหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ท่านกิน”

(อพยพ 16:15)

ดั่งน้ำค้าง  พร่างพรม  ผสมผสาน

จากวิมาน  สวรรค์  ณ ชั้นสรวง

อีกมานนา  พระประทาน  ให้ตักตวง

ล้นแดดวง  ปวงข้าไท้  ได้ดื่มกิน

ดั่งวิญญาณ  ได้อิ่มเอม  เกษมสันต์

พระทรงธรรม์  สรรให้  ไม่สูญสิ้น

ทรงปกปักษ์  รักษา  เป็นอาจิณ

ทั่วแดนดิน  ถิ่นไท้  ได้พระพร

ใครๆก็ต่างกล่าวว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

แต่มากไปกว่าการเป็นคนดีนั้น

พระคริสตเจ้าทรงสอนให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มากกว่าการเป็นคนดีที่มีใจเย็นเฉยต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้าง

นำพาเฉพาะวิญญาณตัวเองให้รอดพ้น

เหมือนที่พระคริสตเจ้าทรงสอนว่า

หากเรารักเฉพาะคนที่รักเรา เราจะได้พระพรอะไร

เพราะเราก็คงไม่ต่างอะไรกับคนชั่ว

ที่เขาก็รักเฉพาะคนที่รักเขาเช่นกัน

เมื่อพระคริสตเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความรักที่แท้จริง

ทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณมนุษย์

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

เข้ามาประทับในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายังสมควรจะรักแต่เพียงเฉพาะผู้คนที่รักข้าพเจ้าเท่านั้นหรือ

ข้าพเจ้าจึงควรที่จะเฝ้าเพียรพยายามรักคนที่ไม่น่ารัก

แม้มันสุดแสนจะยากลำบากที่จะกระทำเช่นนั้นก็ตาม

แต่เพียงแค่ข้าพเจ้ามีความพยายามที่จะกระทำ

พระองค์ก็จะทรงรักษากายและใจข้าพเจ้า  รวมถึงบุคคลที่ไม่น่ารักนั้น

ให้อิ่มเอมด้วยความรักแท้ของพระองค์

ใจลูกปริ่ม  อิ่มเอม  ด้วยพระพร

จึงคืนย้อน  พรนั้น  หมั่นฝึกฝน

รู้แจกจ่าย  รู้จักให้  ใจอดทน

มากมีผล  ล้นจิต ด้วยคิดดี

มีถ้อยคำ  พระสอน  มาวอนว่า

รักเถิดหนา  สร้างคุณค่า  และศักดิ์ศรี

รักแม้ใคร  จะไม่สน  ไม่ใยดี

รักด้วยใจ  เอื้ออารี  พระชี้นำ

..............................

S