พระองค์ตรัสเรียกเขาว่า “อับราฮัมเอ๋ย”

อับราฮัมทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่”

(ปฐมกาล 22:1)

เสียงขานตอบแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้ถูกเรียกต่อเสียงของผู้เรียก

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่ในมุมมืดมุมหนึ่งของห้องเพื่อเร่งงานบางอย่างให้เสร็จ

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะพบปะผู้ใดในเวลาอันเร่งรีบนี้

เขามองไม่เห็นข้าพเจ้า เขาพยายามเรียกหา

แต่ข้าพเจ้าไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกนั้น

ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าข้าพเจ้าขาดความเอาใจใส่ต่อเสียงเรียกนั้นจริงๆ

เขาอาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือก็ได้

มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและข้าพเจ้าไม่ควรกระทำเช่นนั้นเลย

ย้อนกลับไปอีกเหตุการณ์หนึ่ง

ข้าพเจ้าเรียกลูกสาวเพื่อให้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าทำงานบ้าน

เธอไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใคร่จะเต็มใจนัก

ในเวลาที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมบางอย่างของเธอ

แล้วถูกข้าพเจ้าเขาไปขัดจังหวะพอดี

พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้กระทำในสิ่งที่ยากลำบากที่สุด

พระองค์ทรงให้ถวายอิสอัคบุตรชายคนเดียวที่อับราฮัมรักมาก

เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า

อับราฮัมก็ไม่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเลย

ในพันธสัญญาเดิมอับราฮัมถวายอิสอัคบุตรที่แสนรักของเขา

ในพันธสัญญาใหม่พระบิดาเจ้ามอบพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเรามนุษย์

พระเยซูเจ้าทรงถวายพระองค์เองทั้งสิ้นเพื่อชาวเรา

ทรงปรารถนาให้เราเรียนรู้ที่จะรักและยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการรู้จักฟัง

และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

รู้จักที่จะฟังเสียงเรียกของพระองค์มากกว่าเสียงเรียกของมารซาตาน

เสียงเรียกของพระองค์อาจจะไม่นำมาซึ่งความสุขในโลกนี้

เสียงเรียกของพระองค์อาจจะไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจวาสนา

แต่เสียงเรียกของพระองค์นำมาซึ่งชีวิตนิรันดร

ข้าพเจ้าเฝ้าเตือนตัวเองให้รู้จักที่จะฟังเสียงเรียกของพระองค์

ผ่านเพื่อนพี่น้องที่ทุกข์ยาก และต้องการความช่วยเหลือ

แม้ในวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกวุ่นวาย ต้องการความเป็นส่วนตัวบ้าง

“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด”

(มาระโก 9:7)

และในความทุกข์ยากที่จะช่วยเหลือแม้แต่คนที่ไม่น่ารัก

ในการที่จะต้องสละน้ำใจตนเองเพื่อคนรอบข้าง

จะฝึกให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อ ความหวัง และความรักเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

“ข้าพเจ้ายังมีความเชื่อ แม้เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า

ข้าพเจ้าทุกข์ยากเต็มทนแล้ว

(สดุดี 116:10)

พระเจ้าข้า  ข้าพเจ้า  อยู่ที่นี่

โปรดทรงชี้  ทางธรรม  นำทางข้าฯ

ให้ดวงใจ  ข้าฯเปี่ยม  ด้วยเมตตา

พร้อมเยียวยา  รู้คุณค่า  แห่งผู้คน

………………………….

S