“ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ

ให้มาเป็นศิษย์ของเรา”

(มัทธิว28:19)

.............................................................

พระเยซูเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์บังเกิดบนโลก

ให้คำสอนและแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน

เพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติตาม

หวังให้มนุษย์ได้กลับคืนสู่พระอาณาจักรสวรรค์

ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ

ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเจ้า

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ข้าพเจ้าระลึกถึงข้อคำสอนที่พระองค์ทรงสอนหลายข้อ

เพื่อเผชิญความยากลำบากบนโลกใบนี้

และเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะกลับสู่บ้านแท้ถาวร

ในข้อคำสอนแห่งความรักข้อหนึ่งของพระเยซูเจ้าบัญญัติไว้ว่า

“ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

(มัทธิว 22:39)

ในขณะที่เรากำลังจะพาตนเองให้เดินไปบนหนทางของพระเยซูเจ้า

รอบกายเรายังมีเพื่อนมนุษย์ที่เดินผ่านไปมามากมาย

หลายคนที่เราไม่ได้ใส่ใจ และเราออกจากดูหมิ่นดูแคลนเขาเสียอีก

พระเยซูเจ้าทรงมอบหน้าที่สำคัญให้เราคริสตชน

“จงออกไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”

(มัทธิว28:19)

เราเองอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความรู้เรื่องราวของพระเจ้า

พอที่จะไปสั่งสอนใครได้เลย

แต่เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่รู้  เราก็ต้องเรียนรู้

และยิ่งอยากรู้ให้ลึกซึ้ง เราก็ต้องเอาจิตวิญญาณของเราเข้าไปสัมผัส

หรือถึงแม้เราอาจจะไม่รู้ข้อคำสอนมากมาย

แต่หน้าที่ประกาศข่าวดีก็ยังคงเป็นหน้าที่หลักของคริสตชน

เริ่มต้นจากการเป็นแบบอย่างที่ดี

ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ใกล้ชิดพระมากยิ่งขึ้น

พยายามทำกิจการที่ดี และหลีกเลี่ยงกิจการชั่วร้ายให้มากที่สุด

ทำชีวิตให้รายล้อมไปด้วยพระพร พระหรรษทาน

ด้วยการทำกิจศรัทธา  สวดภาวนาประจำวัน  ร่วมมิสซาสม่ำเสมอ

ใช้คำพูดทุกคำที่เปี่ยมไปด้วยพระพรเพื่อคนรอบข้าง

เรารู้ตัวเราเองดีว่า ช่วงไหนที่เรากำลังมีจิตใจมืดดำ

ช่วงไหนที่เรากำลังเดินทางอยู่ในพระพร

เมื่อเราเดินทางอยู่ในพระพรบ่อยๆครั้ง

เราจะได้พบประสบการณ์ความเชื่อ

ประสบการณ์ความเชื่อนี่แหละที่จะทำให้เราสามารถเป็นแบบอย่าง

เป็นต้นแบบ เป็นพระพรสำหรับคนรอบข้างต่อไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

“ขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้น”

(เอเฟซัส 1:18)

เมื่อเราได้รับประสบการณ์แห่งความเชื่อ

ดวงตาของดวงใจเราก็จะสว่างขึ้น

มองเห็นแบบอย่างและข้อคำสอนของพระเยซูเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น

จนสามารถถ่ายทอดแสงสว่างนี้ไปสู่คนรอบข้างได้

ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าอย่างมั่นใจ

ข้าพเจ้า  จะประกาศ  ข่าวประเสริฐ

ว่าพระองค์  ทรงเลอเลิศ  เทิดศักดิ์ศรี

เหนือสวรรค์  ชั้นฟ้า  เหนือธานี

ประชากร  แสนเปรมปรีดิ์  มีพระพร

ขอพระองค์  ทรงช่วย  อวยพรข้าฯ

ให้นำพา  แบบอย่าง ทั้งคำสอน

สู่ทุกคน  ที่ข้าฯผ่าน   บนทางจร

ให้ลุกร้อน  ด้วยพร  พระราชัย

...........................................

S