“พระเจ้าทรงเลือกสรรสิ่งต่ำช้าน่าดูหมิ่น ไร้คุณค่าในสายตาของชาวโลก

เพื่อทำลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อมิให้มนุษย์โอ้อวดเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้”

(1 โครินธ์ 1:28-29)

.......................................

ความถ่อมตน มาจากภาษบาลีว่า นิวาตะหรือนิวาโต

วาตะ/วาโต  แปลว่า  พองลม

นิ  แปลว่า ไม่

นิวาตะ/นิวาโต จึงแปลได้ว่า ไม่พองลม

คือ สงบเสงี่ยม เจียมตน ไม่เบ่ง ไม่หลงทะนงตน ไม่เย่อหยิ่งจองหอง หรือดูถูกใคร

ความถ่อมตนยังเป็นหนึ่งในมงคลสูตรของศาสนาพุทธ ข้อที่ 23

ทุกศาสนาพยายามสอนให้มนุษย์มีจิตใจที่สุภาพถ่อมตน

เพราะมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะต้องการอำนาจ การยอมรับนับถือ

และเมื่อมีอำนาจอยู่ในกำมือแล้ว ก็ยากที่จะบังคับตนให้ยอมรับฟังผู้อื่นได้

ในบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซูเจ้า

ยังกล่าวถึงความสุขแท้ 8 ประการ ที่ล้วนเพาะบ่มให้เรามีจิตใจที่สุภาพถ่อมตน

ผู้มีใจยากจน  ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ผู้มีใจอ่อนโยน

ผู้หิวกระหายความชอบธรรม  ผู้มีใจเมตตา  ผู้มีใจบริสุทธิ์

ผู้สร้างสันติ   ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม

ทั้งสิ้นล้วนเป็นความสุขที่แท้จริงของผู้มีจิตเป็นธรรม

เพราะบำเหน็จรางวัลของเขาในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก

(มัทธิว 5 :1-12)

ความสุภาพถ่อมตน สอนให้คริสตชนเรียนรู้จักที่จะพึ่งพาพระเจ้า

เพราะหลายครั้งที่มนุษย์มักลืมตัว

หลงในความสามารถของตนจนลืมว่าเรามีขอบเขตในการหยั่งรู้ทุกสิ่งอย่าง

เราไม่ได้กดตัวเราเองลงด้วยคำว่าเราไม่สามารถทำได้

แต่เราฝากตัวเราเองไว้ด้วยความเชื่อที่ว่า

เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้หนุนนำเรา

ใครคนหนึ่งเคยกล่าวกับข้าพเจ้าว่า

เขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง ไม่ใช่ขึ้นกับพระเจ้า

ข้าพเจ้าฟังแล้วผ่านเลย เพราะตราบใดที่ใจใครคนนั้นยังขาดความสุภาพถ่อมตน

เขาก็จะไม่มีหูเพื่อรับฟังใคร และไม่มีใจเพื่อเปิดรับหรือพึ่งพาผู้อื่น

ข้าพเจ้ารู้ตัวเองดีว่า

ข้าพเจ้าทำสิ่งใดไม่ได้เลย  หากปราศจากพระเจ้า

และทุกวันนี้ที่ข้าพเจ้าเป็น  พระพรทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามี

ล้วนเป็นเพราะพระเจ้าทรงประทานให้ทั้งสิ้น

ความสุภาพถ่อมตนบางครั้งอาจจะแลดูก้ำกึ่งระหว่าง

ความขี้ขลาด  อ่อนแอ  และดูด้อยคุณค่า

เพราะภาพลักษณ์ของความสุภาพถ่อมตน

แสดงให้เห็นถึงการยอมรับฟัง  ไม่ต่อล้อต่อเถียง

ยอมรับในความอ่อนแอ บกพร่อง และความไม่รู้ของตนเอง

แต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ถูกมองจากผู้ที่ขาดความสุภาพถ่อมตนเท่านั้น

สำหรับมาตรฐานของพระเจ้า

ไม่ใช่มาตรฐานของชาวโลก

ผู้ที่มีความสุภาพถ่อมตนคือผู้ถูกเลือกสรรให้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

เพื่อให้ผู้ที่โอ้อวดตนเองต้องอับอาย

“เพราะเราจะเหลือเพียงประชากรที่ถ่อมตน และต่ำต้อยไว้ในเจ้า”

(เศฟันยา 3:12)

“พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโง่เขลาในสายตาของโลก

เพื่อทำให้คนฉลาดต้องอับอาย”

(1 โครินธ์ 1:27)

..............................................................

พระเจ้าทรง เลือกสรร ผู้ต่ำต้อย

ผู้รู้จัก  รอคอย  แม้ด้อยค่า

เพื่อให้คน  ฉลาดล้ำ  นำปัญญา

ต้องขายหน้า  เหตุคิดว่า ตนสำคัญ

มาตรฐาน  ของพระเจ้า  ไม่เหมือนโลก

ไม่อ้างโชค  อ้างอำนาจ  พระทรงสรร

ผู้ทุกข์ใจ  ไร้คุณค่า  เจ็บจาบัลย์

พระทรงธรรม์  ทรงเมตตา  เห็นค่าควร

......................................

S