“เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสาร”

(ลูกา 7:13)

อาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พระวรสารกล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงประชาชนนับผู้ชายได้ 5,000 คน

เพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรของพระองค์

และเช่นเดียวกัน  พระวรสารในวันนี้

พระเยซูเจ้าทรงสงสารหญิงม่ายที่มีบุตรเพียงคนเดียว

บุตรของนางเพียงคนเดียวคือดวงใจของนาง

พระเยซูเจ้าทรงเมตตาสงสารหญิงม่าย

และคืนชีวิตบุตรชายคนเดียวให้แก่นาง

พระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือชีวิต และสิ่งสร้างทั้งปวง

ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงคืนชีวิตให้แก่เรา

ผ่านทางศีลล้างบาป   เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระองค์

เราจึงเป็นคนของพระเจ้า

“ท่านเป็นคนของพระเจ้า”

(1 พงษ์กษัตริย์17: 24)

เป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี

ของหญิงม่ายเมื่อบุตรของนางฟื้นจากความตาย

ผ่านคำภาวนาวอนขอต่อพระจ้าของประกาศกเอลียาห์

เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นบุตรของพระเจ้า

เป็นคนของพระเจ้า  เพื่อกระทำกิจการดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ผู้เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาสงสาร

คนของพระเจ้า หมายถึง ผู้มีความเชื่อ ความหวัง และความรักในพระเจ้า

มีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิต และมั่นใจในการทรงนำของพระองค์ในทุกเหตุการณ์

ทั้งยังปฏิบัติกิจการดีงามตามแบบอย่างของพระองค์

และถึงแม้จะเดินหลงทาง ผิดพลาด ทดท้อไปบ้าง

ก็ยังพร้อมที่จะกลับมาหาพระเจ้านั่นเอง

............................................

เมื่อข้าพเจ้าได้ตายจากบาปแล้ว

พระองค์ก็ทรงชุบชูชีวิตวิญญาณข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่

เพื่อเป็นชีวิตวิญญาณที่พร้อมจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกกิจการ

เป็นคนของพระเจ้าที่พร้อมจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์

เหมือนดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า

“พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา”

(กาลาเทีย 1:15)

………………………………….

โปรดรับลูก  เป็นคน  ของพระเจ้า

โปรดยกเอา  ทุกกิจการ  งานทุกสิ่ง

เป็นเครื่องมือ  ข้าฯรับใช้  ไม่ประวิง

ถวายเกียรติ  พระองค์ยิ่ง  กว่าสิ่งใด

ทรงเลือกสรร  ข้าฯน้อย  แสนด้อยค่า

มอบความรัก ความเมตตา  อันยิ่งใหญ่

สวมวิญญาณ  ข้าฯด้วยเกราะ  ของทรงชัย

ข้าฯ ก้าวไป  ด้วยดวงใจ  ที่มั่นคง

......................................

S