“คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา”

(ลูกา 15:2)

...................................

เมื่อเราใช้ดวงตาของความรักกันฉันพ่อแม่พี่น้อง

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนรอบข้าง

เราจะให้โอกาสและให้อภัยในเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

แต่ในเรื่องราวของความเป็นจริงตามวิถีมนุษย์

เรามักแบ่งแยก  แบ่งชนชั้น  ขีดกั้นความรัก

ตามความรู้สึก  ทัศนคติ ด้วยดวงตาของคนแปลกหน้า

เราแบ่งแยกกันตามสายเลือดของมนุษย์

ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันของพระบิดาเจ้าสวรรค์

เราแก่งแย่งแข่งขันกันดั่งไม่ได้มีพระเจ้าองค์เดียวกัน

พระเยซูเจ้าต้อนรับคนบาป และดื่มกินอาหารร่วมกับเขา

พระองค์ต้อนรับเขา ห่วงใยและเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขา

ชาวฟาริสี และบรรดาธรรมจารย์ ผู้ยึดถือธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด

กลับดูแคลนและแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจน

ไม่มีดวงตาของความรักในหัวใจของผู้ที่คิดว่าตนเองประเสริฐแล้ว

.............................................

“น้องชายคนนี้ของลูกได้ตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก

หายไปแล้วได้พบกันอีก”

(ลูกา 15:32)

.........................................

แม่ตักเตือนลูกชายวัยรุ่นเรื่องการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

แต่ลูกชายกลับมีเหตุผลมากมายเพื่อมาลบล้างคำสอนของแม่

เกิดการถกเถียง  ไม่เข้าใจกันและกัน

บรรยากาศในบ้านเริ่มขุ่นมัว 

และต่างคนต่างก็แยกย้ายไปอยู่คนละมุมบ้าน

ผ่านวัน แม้แม่จะยังรู้สึกขุ่นเคืองในใจอยู่บ้าง

และลูกชายก็อาจจะยังรู้สึกขัดแย้งอยู่ก็ตาม

แต่ด้วยความรักและความหวังดี  ด้วยความเป็นสายเลือดเดียวกัน

แม่ก็ยังต้องพูด ต้องย้ำพร่ำเตือน

แม้ลูกชายวัยรุ่นจะยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างก็ตาม

พ่อแม่ ยังคงต้องให้โอกาสและให้อภัยอยู่เสมอ

ดังนั้นแล้ว .....

“จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป” (ฮีบรู 13:1)

Keep on loving one another as brothers and sisters. (Hebrews 13:1)

“จงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดี..

จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น

จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:9-10)

Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. 

 Be devoted to one another in love. 

Honor one another above yourselves. (Romans 12:9-10)

พยายามที่จะรักแม้คนที่ไม่น่ารัก

เพราะแม้แต่คนในครอบครัวของเราเอง

ก็ไม่ได้น่ารัก ไม่ได้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ เราก็ยังแสนรัก

"ลูกจะพยายามรักคนที่ไม่น่ารักในทุกๆครั้งที่พบเจอ"

……………………..

จงรักกัน  และกัน  ฉันพี่น้อง

ไร้มัวหมอง  ขุ่นข้องใจ  ไม่ถือสา

ไม่จดจำ  ความผิดใด  ใจเมตตา

ไม่โกรธา  ถือโทษ  โกรธเคืองกัน

มีดวงตา  แห่งดวงใจ  ให้ความรัก

คอยจูงชัก  เชิดให้   ได้สุขสันต์

มีสองมือ  คอยผลักดัน  กันและกัน

มีสายใย  ผูกพัน   เป็นหนึ่งเดียว

……………………………….

S