“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เสมอ

และระลึกถึงท่านในขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน”

(ฟีเลโมน 1:4)

.................................................................

เมื่อคราวที่เรารักใครสักคนหนึ่ง

เราก็อยากที่จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครคนนั้น

ทำทุกอย่างเพื่อให้คนๆนั้นรักเรา

ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อใครคนนั้น

และหากวันใดเราเผลอพลาดทำผิดต่อเขาไป

เราก็คงจะรู้สึกเสียใจและอยากที่จะได้รับการอภัยกลับคืน

ความผิดพลาดที่เราทำต่อบุคคลที่เรารัก

จะน้อยลงหากเรารักเขาคนนั้นมากขึ้น

เพราะเรากลัว  กลัวเขาคนนั้นจะไม่รัก หรือสิ้นรักในเรา

.....................................................

เช่นเดียวกัน หากความรักของเรามีมากเพียงพอที่จะมอบเพื่อพระ

เราก็คงจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความผิดบกพร่องต่างๆ

และทำทุกกิจการที่แสดงออกถึงความรักต่อพระองค์อย่างเต็มที่

แต่ความรักของเรามีไม่มากพอเพื่อพระองค์

ความรักของเรามีเพื่อชดเชยความต้องการของตัวเราเอง

ความสุขของตนเอง

ไม่ได้ออกจากตนเองเพื่อคนที่ตนรักมาก

เราจึงยังคงวนเวียนอยู่กับวิถีความสุขสบายฝ่ายโลก

และตกอยู่ในภาวะของบาปตลอดเวลา

.......................................................

“เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” เสมอมาและตลอดไป

........................................................

“ขอให้ลูกได้รักเหมือนที่พระองค์ทรงรัก

ขอให้ลูกรู้จักที่จะรักด้วยสิ้นสุดดวงใจของลูก

ขอให้ทุกกิจการเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความพันธ์ผูก

ที่รวมดวงใจของลูกเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์กับพระองค์”

.............................................................