“องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า

“ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด

และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า

จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด

ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” ”

(ลูกา 17:6)

...............................................

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

ความรักและการนบนอบเชื่อฟังของสิ่งสร้างต่อองค์พระผู้สร้าง

อยู่ที่ความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรักที่สิ่งสร้างมีต่อองค์พระผู้สร้าง

เมื่อเรามีความเชื่อ ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

เมื่อเราเชื่อมั่นในพระผู้สร้าง  ผู้ยิ่งใหญ่เหนือนายทั้งมวลของเราบนโลกใบนี้แล้ว

สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ

เพราะเมื่อเราเชื่อด้วยใจ  ไม่ใช่ด้วยความคิดหรือเหตุผลที่มนุษย์ใช้เพื่อหักล้างความเชื่อนั้น

เราก็มีหัวใจแห่งความเชื่อที่มีพระเจ้าครอบครองอยู่เต็มดวงใจ

ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้สำหรับผู้เชื่อ

มีบทเพลงบทเพลงหนึ่ง ขับร้องไว้ตามข้อความในพระคัมภีร์ว่า

Possible (ลูกา 1:37)
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้
เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้
เธอพอจะจำได้ไหม ลูกาบทที่เท่าไหร่
ลูกาบทหนึ่งนั่นไง ข้อสามสิบเจ็ดแน่นอน
พวกเรามาร้องด้วยกัน มาท่องด้วยกันดีกว่า
ลูกาบทหนึ่งนั่นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลย”

https://www.youtube.com/watch?v=iLuUAp7-cXU

 

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง ลูกของพระเจ้า กระทำไม่ได้”

 

มีบทความหนึ่งกล่าวเตือนใจคริสตชนว่า

นายย่อมซื้อทาสมาด้วยทรัพย์ของตน

ทาสจึงเป็นสมบัติของนายตน และทาสพึงปฏิบัติต่อนายด้วยความจงรักภักดี

สำหรับทาสทุกสิ่งที่ทำนั้นคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในฐานะสมบัติของนาย

แต่สำหรับมนุษย์    ผู้เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

เราได้รับยกย่องให้เป็นบุตรของพระองค์ในฐานะผู้เชื่อ ไว้วางใจและรักพระองค์

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เราพึงปฏิบัติต่อองค์พระผู้สร้าง

จะยิ่งมิต้องปฏิบัติเหนือนายทั้งปวงบนโลกนี้หรอกหรือ

เรามีความสุภาพ นบนอบต่อองค์พระผู้สร้างมากพอที่จะกล่าวว่า

“ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ 

เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น”   หรือไม่

....................................................

หากเพียงท่าน  เชื่อมั่น  ในพระเจ้า

เชื่อเพียงเท่า  เมล็ดพันธุ์  มัสตาร์ดนั่น

ด้วยคำสั่ง  ให้ต้นหม่อน  ย้ายไปพลัน

สู่มหาสมุทร  กว้างนั้น  พลันเป็นจริง

เปรียบดวงใจ  สิ่งสร้าง  ต่อผู้สร้าง

หากเจ้าวาง   ไว้ใจ   ในทุกสิ่ง

มีหรือที่   พระเจ้า  จะทอดทิ้ง

เพราะทุกสิ่ง  เป็นไปได้  ในพระองค์

.........................................

อาจารย์ท่านหนึ่งเคยเขียนบทภาวนาให้ข้าพเจ้าดังนี้

“ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่ใช่กำลังของข้าพเจ้าแต่เป็นกำลังจากพระเจ้าผู้อยู่ภายในข้าพเจ้า

พระองค์กำลังปฏิบัติภารกิจในชีวิตของข้าพเจ้า

เมื่อข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า  และความเชื่อนั้นดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า

ความเชื่อทำให้ข้าพเจ้าก้าวไปข้างหน้า  เมื่อข้าพเจ้าได้เชื่อ  ทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้

เพราะสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้  ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า

พระเจ้าทรงนำทางข้าพเจ้า  พระองค์ทรงเดินไปกับข้าพเจ้า  

ทั้งยังทรงประทานสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้าพเจ้า

ในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้”

...................................

S