“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ

จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ

จงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน”

(ลูกา 11:9)

.......................................

จงขอ  จงหา และจงเคาะ

ทั้งสามคำเน้นย้ำให้เราอธิษฐานภาวนาด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง

ด้วยดวงใจที่สุภาพ นบนอบ

ยอมรับว่าตนเองนั้นอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอ

คำว่า “ขอ” ทำให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกต้องการ

ในสิ่งที่เราขาดแคลนในสิ่งต่างๆ

เช่น พระคุณสำหรับชีวิต  ปรีชาญาณในการแก้ไขปัญหา

สติปัญญาในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

คำว่า “หา” ทำให้เราสัมผัสถึงการสูญหาย

ในสิ่งที่เราควรมี

เช่น   ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อเราทำบาป

เรากลายเป็นลูกแกะหลงทางที่ต้องการการถูกตามหา

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์

เราไม่ตามหาวิญญาณของเพื่อนมนุษย์เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระพรที่พระมอบให้ เราก็ใส่ใจจะตามหา

คำว่า “เคาะ” ทำให้เราสัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

เหมือนที่ชายคนหนึ่ง เคาะประตูเพื่อนบ้านตอนเที่ยงคืน

เพื่อขอยืมขนมปังสามก้อน และเพื่อนบ้านกล่าวตัดรอนเพราะไม่ใช่เวลาที่สมควร

เสียงรบเร้า เสียงเคาะประตู

แม้ขนมปังที่ได้อาจจะไม่ได้มาเพราะความเป็นเพื่อน

แต่อาจจะได้มาเพราะเสียงรบเร้านั้นเอง

ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

เป็นเหมือนคำรบเร้าที่พระเจ้าจะไม่นิ่งดูดายที่จะฟัง

เช่นเดียวกัน

เมื่อเพื่อนมนุษย์ มาขอ  มาหา  มาเคาะ

เราผู้เป็นลูกของพระเจ้าก็ย่อมไม่นิ่งดูดาย

ที่จะให้     ที่จะมาพบ  และเปิดประตูต้อนรับเขา

.......................................

บทภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา คือ

บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

พระองค์ต้องการให้เราเรียกหาพระบิดาเจ้า

เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกหาพระบิดาอยู่เสมอเมื่อทำกิจการใดใดก็ตาม

“แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก

แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้า

แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”

(ลูกา 11:13)

............................................

ลูกจะขอ  พระพร  ของพระเจ้า

โปรดปกษ์เฝ้า  ดวงวิญญาณ  ให้ลูกด้วย

ลูกจะหา  สิ่งสูญหาย  พระทรงช่วย

ยามชีพม้วย  มรณา   พาลูกไป

ลูกจะเคาะ  ประตู  แห่งความรัก

ขอพระพักตร์ พระเจ้า  อันผ่องใส

เปิดประตู รับลูกเถิด  นะดวงใจ

พระราชัย   คือจุดหมาย  และปลายทาง

ลูกจะขอ  จะหา และจะเคาะ

ด้วยเป็นเพราะ  เหตุแห่งทุกข์  มารุกขวาง

ขอพระองค์  โปรดเมตตา  มานำทาง

ลูกจะวาง  ทุกสิ่งไว้  ในพระองค์

..................................

S