“เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสาร”

(ลูกา 7:13)

อาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พระวรสารกล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงประชาชนนับผู้ชายได้ 5,000 คน

เพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรของพระองค์

และเช่นเดียวกัน  พระวรสารในวันนี้

พระเยซูเจ้าทรงสงสารหญิงม่ายที่มีบุตรเพียงคนเดียว

บุตรของนางเพียงคนเดียวคือดวงใจของนาง

พระเยซูเจ้าทรงเมตตาสงสารหญิงม่าย

และคืนชีวิตบุตรชายคนเดียวให้แก่นาง

พระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือชีวิต และสิ่งสร้างทั้งปวง

ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงคืนชีวิตให้แก่เรา

ผ่านทางศีลล้างบาป   เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระองค์

เราจึงเป็นคนของพระเจ้า

“ท่านเป็นคนของพระเจ้า”

(1 พงษ์กษัตริย์17: 24)

เป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี

ของหญิงม่ายเมื่อบุตรของนางฟื้นจากความตาย

ผ่านคำภาวนาวอนขอต่อพระจ้าของประกาศกเอลียาห์

เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นบุตรของพระเจ้า

เป็นคนของพระเจ้า  เพื่อกระทำกิจการดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ผู้เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาสงสาร

คนของพระเจ้า หมายถึง ผู้มีความเชื่อ ความหวัง และความรักในพระเจ้า

มีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิต และมั่นใจในการทรงนำของพระองค์ในทุกเหตุการณ์

ทั้งยังปฏิบัติกิจการดีงามตามแบบอย่างของพระองค์