“เราไม่มีอะไรนอกจาก

ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น”

(ลูกา 9:13)

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเงียบร่วมกับสัตบุรุษในสังฆมณฑลราชบุรี

โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

โดยซิสเตอร์คณะคาเมไลท์มิชชันนารีเป็นผู้จัดและดำเนินกิจกรรม

ซิสเตอร์ยกหัวข้อแบบอย่างพระเมตตาจากกิจการของพระเยซูเจ้า

หนึ่งในกิจการที่น่าสนใจคือเรื่องขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว

ถ้ากล่าวกันตามเรื่องราวในพระคัมภีร์

เราก็จะสัมผัสถึงพระเมตตาของพระเยซูเจ้าที่ทรงสงสารประชาชน

พระองค์ทรงดูแลพวกเขาทั้งชีวิตฝ่ายกายและชีวิตฝ่ายจิต

ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาสงสารอยู่เสมอ

เช่นเดียวกัน  ใครคนหนึ่งในนั้นมีขนมปังห้าก้อนและ ปลาสองตัว

หากเขาไม่เสียสละหยิบยื่นสิ่งที่เขามีเพียงน้อยนิดให้

เขาก็จะได้อิ่มเพียงคนเดียวมื้อเดียวเช่นกัน

เมื่อเขามอบสิ่งที่เขามีให้กับส่วนรวม

สิ่งที่เขามีก็ทวีมากยิ่งขึ้น สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง

รวมทั้งย้อนกลับคืนสู่ตัวผู้หยิบยื่นให้ด้วย

ซิสเตอร์ให้สมาชิกที่มาเข้าเงียบไตร่ตรองตัวเอง

ขนมปังห้าก้อนและ ปลาสองตัว

เปรียบเสมือนพระพรที่พระมอบให้เรามีมากกว่าคนอื่น

เพื่อให้เรารู้จักแบ่งปัน และสร้างประโยชน์สุขให้ผู้ที่ไม่มี

พระพรเหล่านั้นจะทวีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับขนมปังและปลา

เราเคยไตร่ตรองตัวเองบ้างหรือไม่

อะไรคือขนมปังและปลาของเราที่จะแบ่งปันต่อผู้อื่นได้???

..................................................

ข้าพเจ้าเคยไตร่ตรองถึงพระพรของตัวเองที่พระมอบให้

ตั้งแต่เล็กจนโต ข้าพเจ้ามองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตนเอง

ข้าพเจ้าไม่ถนัดด้านการคำนวณ แต่ถนัดงานสร้างสรรค์

ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยน่าสนใจนักสำหรับผู้ใหญ่

เพราะข้าพเจ้าเรียนหนังสือไม่เก่งเอาเสียเลย

นั่นทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นจุดด้อยของตัวเองชัดเจนมาก

ผ่านการบอกเล่า และการถูกตำหนิจากผู้ใหญ่และผู้คาดหวัง

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ในขณะที่เพื่อนบางคนก็ทำไม่ได้ และพวกเขาก็ต้องพึ่งพาข้าพเจ้า

เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะเรามีพระพรต่างกัน

พระพรที่เรามีเมื่อผ่านความรักและความเมตตา

พระพรนั้นจะถูกส่งต่อไปอย่างมีคุณค่าเพื่อผู้อื่น

และจะทวีมากยิ่งขึ้นในตัวผู้ใช้พระพรนั้นเพื่อส่วนรวม

..............................................

ขนมปัง และปลา  นำมาให้

มอบด้วยใจ  ให้ด้วยรัก  เป็นศักดิ์ศรี

คือพระพร  อันน้อยนิด  ที่ลูกมี

ขอพระองค์  ทรงทวี  แจกจ่ายไป

หนึ่งพระพร  คือท่อธาร  หว่านความหวัง

นำพลัง  ให้ชีวิต  ที่โหยไห้

พรของพระ  ติดตัวลูก  เพื่อแบ่งไป

ถวายเกียรติ  ยิ่งใหญ่  ในพระองค์

...................................

S