พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาอีกว่า

“สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด

เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”

(ยน.20:21)

.........................................

สมโภชพระจิตเจ้า พระผู้นำพระพรและนำทางเรา

ในอดีตพระบิดาเจ้าทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง

และเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก

เมื่อมนุษย์ใช้อิสรเสรีภาพในการเลือกกระทำตามใจตนเอง

มากกว่าเลือกที่จะเชื่อฟังพระผู้สร้าง

มนุษย์ถูกบาปร้ายแยกตัวเอง

ให้ห่างจากความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระบิดาเจ้า

พระบิดาเจ้าทรงสัญญาจะส่งพระบุตรมาไถ่กู้มนุษยชาติ

ให้กลับไปหาพระองค์ได้อีกครั้ง

เมื่อพระบุตรทรงยอมรับสภาพมนุษย์ลงมาบังเกิด

เราก็ได้มีส่วนร่วมในพระราชัยสวรรค์อีกครั้ง

เมื่อเวลาแห่งการไถ่กู้มาถึง

ในวันที่พระบุตรเสด็จสู่สวรรค์ พระบิดาเจ้าก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์

พระองค์ได้ส่งพระจิตเจ้า องค์แห่งพละกำลัง และพระพรนานาประการ

ลงมายังมนุษย์ผู้มีความเชื่อทุกคน

เพื่อพระพรที่เราได้รับนั้นจะส่งผลเพื่อคนรอบข้างต่อไป

“พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

(1 คร.12:7)

ข้าพเจ้าได้รู้จักกับนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่ง คือน้องนัททิว (ณัฎฐ์  ทิวไผ่งาม)

ซึ่งก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่ได้รู้จัก

หรือคิดว่าจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกิจธุระอันใดต่อกันเลย

จนกระทั่งน้องนัททิวเริ่มเข้ามาช่วยงานวัดในฐานะนักขับร้อง

บทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์

สร้างบรรยากาศเสียงเพลงให้สดใสและไพเราะยิ่งขึ้น

สำคัญที่สุดคือ น้องนัททิวสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆ

ได้หันกลับมาสนใจและเข้าวัดเพิ่มขึ้น

พระพรที่น้องนัททิวมีเพื่อผู้อื่น จะย้อนกลับสู่ตัวน้องเอง

พระพรนั้นจะทวีมากยิ่งขึ้น

พระพรของพระจิตเจ้าในตัวเราจึงมีไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

พระบิดาเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์

พระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวกเพื่อประกาศเรื่องราวของพระองค์

เราเป็นหนึ่งในผู้มีความเชื่อและผู้ได้รับพระจิตเจ้าในการประกาศข่าวดีนี้

เรามีพระพรอะไรบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์ของส่วนรวม

ข้าพเจ้าเฝ้าเน้นย้ำลูกๆเสมอว่า

พระพรที่พระจิตเจ้านำมาสู่ลูกๆ เป็นพรสวรรค์ส่วนตัว

ที่แต่ละคนได้รับมาไม่เหมือนกัน เพื่อให้เราได้ช่วยเหลือกัน

บนความแตกต่างในความสามารถและพระพร

จงใช้พระพรที่ได้รับมากเพื่อผู้อื่น และพระพรนั้นจะทวีมากยิ่งขึ้น

............................................

พระคุณ แห่งพระจิต  สถิตมั่น

ปรีชาญาณ  ครบครัน  หมั่นฝึกฝน
เปี่ยมด้วย  สติปัญญา  ในกมล

ความคิดอ่าน ท่วมท้น  ด้วยการดี

เพิ่มพูน พละกำลัง ความกล้าหาญ

มีความรู้ เชี่ยวชาญ ทุกถิ่นที่

ศรัทธาล้น  ด้วยวิญญาณ แห่งความดี

ยำเกรง พระภูมี ที่เมตตา

พระคุณ พระจิต เจ็ดประการ

พระเจ้า  ทรงประทาน ด้วยคุณค่า

เป็นพระพร พิเศษ  ช่วยเยียวยา

เกื้อกูล รักษา กันและกัน

..........................

S