“เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย  ให้ท่านรักกัน

เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด

ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”

(ยอห์น 13:34-35)

.............................................

ยังจำประโยคหนึ่งของนักบวชสมัยโบราณท่านหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ว่า

ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ

ทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวัง

และง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีความรัก

และยิ่งง่ายขึ้นไปอีกสำหรับคนที่มีทั้ง

ความเชื่อ  ความหวัง และความรัก

มันดูง่ายขึ้นจริงๆ หรือ ?

เราจะรักศัตรูที่เราจงเกลียดจงชังได้อย่างไรกัน

แม้จะเห็นพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักต่อศัตรูก็ตาม

ทิฐิ และความยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองถูก ตนเองดีกว่า

จะเป็นกำแพงขวางกั้นความรักของเราต่อเพื่อนพี่น้อง

ถ้าเรามีความเชื่อว่าความรักของเรา

จะทำให้เราและเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ถ้าเรามีความหวังอยู่เสมอว่าความรักของเรา

จะทำให้กำแพงระหว่างเราและเขาถูกทำลายลงไปได้

เราก็ได้แสดงตนว่าเราเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างเต็มภาคภูมิ

นักบุญเปาโลกล่าวว่า

“แม้ความเชื่อจะทำได้หลายอย่าง

แต่ถ้าปราศจากความรักแล้ว ย่อมไร้ค่า”

เมื่อเรารักใคร เราจะเชื่อใจ ไว้ใจ และวางใจ ในคนๆนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข

แม้แต่บุคคลที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเอาเสียเลย

แต่ความรักของพระคริสต์ในตัวเราจะผลักดันเราให้รู้จักที่จะรัก

เหมือนที่พระเยซูเจ้ารักเรา และรักแม้กระทั่งข้อบกพร่องของเรา

บทเพลงบทหนึ่งขับขานไว้ว่า

“จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน

จงรักซึ่งกันและกัน  ดังที่เรารักท่าน”

และบทเพลงหนึ่งขับขานไว้ว่า

“เมื่อเราหิว ท่านก็ให้อาหาร  เมื่อเรากระหาย ท่านให้เราดื่มน้ำ

เมื่อเราเจ็บป่วยท่านได้พยาบาล

ขอเชิญท่านในบ้านพระบิดาของเรา”

นี่คือการแสดงความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

ด้วยกิจการที่เราสามารถทำได้จนเป็นกิจนิสัย

พระเจ้าทรงจุดไฟแห่งความรักให้ส่องสว่างในดวงวิญญาณของเรา

ไฟแห่งความรักจะลุกโชติช่วงอยู่เสมอ

เมื่อเราแบ่งปันแสงสว่างแห่งความรักนี้ต่อเพื่อนพี่น้อง

ไฟแห่งความรักจะส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

และเพื่อส่องสว่างให้พระคริสตเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น

ในหมู่มวลมนุษยชาติ

ผ่านกิจการความรักโดยเราผู้เป็นข้ารับใช้ของพระองค์

........................................

เพราะรักใช่ไหม จึงเป็นได้ถึงเพียงนี้

เพราะรักที่มี  เพราะพระองค์ใช่ไหม

ดวงใจที่เปี่ยมรัก  ช่างเป็นดวงใจที่ยิ่งใหญ่

เป็นดวงใจของผู้ให้  ให้ความครบครัน

........................................

S