“ขณะที่บรรดาทหารนำพระองค์ออกไป

พวกเขาเกณฑ์ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีน

ซึ่งกำลังกลับจากชนบท

วางไม้กางเขนบนบ่าของเขาให้แบกตามพระเยซูเจ้า...”

(ลูกา 23:26)

.............................................

หลายครั้งในชีวิตของเรา

เราต้องพานพบกับบุคคลที่เหมือนจะโยนกางเขนใส่บ่าของเรา

ภาระหน้าที่การงาน อุปสรรคและปัญหาต่างๆ

ล้วนเป็นกางเขนที่เราต้องพานพบไม่จบสิ้น

ตลอดชีวิตการเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้

ในวันที่พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน

พระองค์ทรงแบกบาปของเราเดินไปบนหนทางด้วยความยากลำบาก

ซีโมนชาวไซรีนถูกเรียกให้มารับภาระนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เราก็เช่นกัน ถูกเรียกให้มาเพื่อแบกกางเขนในบางช่วงของชีวิต

แค่เพียงบางช่วงของชีวิตเท่านั้น

แต่พระเยซูเจ้าทรงแบกเราไว้ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเดียว

พระองค์ทรงแบกบาปผิดของเราไว้กับพระองค์

และทอแสงแห่งพระเมตตาลงมาแทนที่บาปผิดนั้น

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด

เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร”

(ลูกา 23:34)

ในขณะที่ความเจ็บปวดมากมายรุมเร้าพระวรกายของพระเยซูเจ้า

พระองค์ก็ยังระลึกถึงพวกเราคนบาป ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้น

ศัตรูที่พระองค์แสนรัก ยังถูกขอร้องให้ได้รับการอภัยจากพระบิดาเจ้า

บุคคลที่เราไม่พึงพอใจ  บุคคลที่เราแสนจะรังเกียจเดียดฉันท์

เราเคยวิงวอนขอพรเพื่อพวกเขาหรือสาปแช่งพวกเขา

ความรักลบล้างความเป็นศัตรูไปสิ้น

.......................................

บุตรสาวกล่าวแก่แม่ว่า “ลูกจะอยู่ช่วยงานตายาย และไม่เป็นภาระให้ท่าน”

ในช่วงปิดเทอมของปีการศึกษา

ซึ่งควรจะเป็นเวลาพักผ่อนและเที่ยวเล่นของบรรดาเด็กวัยรุ่น

ลูกสาวกลับบอกกับแม่ว่า “หนูคิดว่าถ้าตายายเลี้ยงน้องเล็กๆ

ตายายจะไม่มีเวลาทำงานบ้าน และทำอาหารเลย

หนูจะอยู่ช่วยตายายทำงานบ้านแล้วกันค่ะ

และจะไม่เป็นภาระให้ตายายนะคะ”

กางเขนเล็กๆที่เราสามารถสละตนเองเพื่อผู้อื่นบ้าง

เป็นกางเขนที่งดงาม และไม่ใช่เครื่องหมายแห่งการเป็นนักโทษอีกต่อไป

กางเขนกลายเป็นเครื่องหมายของความรักผ่านการเสียสละ

ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตเพื่อผู้อื่นในแต่ละวัน

แต่ละช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ปรารถนาจะพานพบ

................................................

บทเพลงบทหนึ่งขับร้องไว้ว่า.....

“กางเขน  คือความรอด  ของวิญญาณ

ลูกจะพบพาน ต้องผ่าน ชีวิตทุกข์ทน

ทางแห่งกางเขน  นำสู่  สวรรค์เบื้องบน

ต้องผจญ  สู้ทน  บาปร้ายนานา...”

..................................

S