“พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว

ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย”

(1 คร. 12:11)

........................................

พระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้เราแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน

เพื่อว่าในความแตกต่างแห่งพระพรนั้น

จะทำให้เรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

จนเกิดความสมบูรณ์ที่สวยงามบนความแตกต่าง

คนหนึ่งใจร้อน เพื่อให้คนใจเย็นไม่เฉื่อยและชืดชาจนเกินไป

อีกคนหนึ่งใจเย็นเพื่อให้คนที่กำลังร้อนรนได้พักพิงร่มเงายามรุ่มร้อนเกินไป

พระพรของพระจิตเจ้าแม้แตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่สมบูรณ์

เมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้ามาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่พระด้วยอำนาจของพระจิต

พระจิตเจ้าแสดงอำนาจของพระองค์อย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่เชื่อและไว้ใจ

พระจิตเจ้าประทับอยู่กับผู้ที่เปิดใจรับพระองค์

เหมือนแม่พระเปิดใจรับพระเจ้าด้วยความสุภาพเสมอ

“พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาผู้รับใช้ว่า

“เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด””

(ยน.2:5)

เมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรก

ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี

ที่นั่น คำวอนขอของแม่พระต่อพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระนางเป็นผล

ด้วยความสุภาพนบนอบของแม่พระเป็นแบบอย่างสำหรับเรา

เป็นแบบอย่างสำหรับผู้มีความเชื่อ

เป็นแบบอย่างของผู้ที่พร้อมจะรับพระจิตเจ้ามาเป็นผู้นำทางชีวิต

.......................................

องค์พระจิต  ของพระเจ้า   ทรงนำข้าฯ

ให้เดินหน้า  อย่างมีชัย  ไม่พลาดหลง

ทรงประทับ  อยู่เหนือข้าฯ  พาเดินตรง

ด้วยพระพร  ของพระองค์   ทรงนำทาง

จิตใจข้าฯ  เปิดรับ  พระจิตเจ้า

ขอเชิญเข้า  มาประทับ  อย่าเหินห่าง

ทรงดำรง  อยู่ภายใน  ไม่จืดจาง

ด้วยข้าฯ วาง  ไว้ใจ  ในพระองค์

.......................................

S