“พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ และไม่พอพระทัย

ในเครื่องบูชา ของถวาย เครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาชดเชยบาป”

(ฮบ.10:5-6)

.........................................

ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ชาวโลกต่างกระตือรือร้นในการเตรียมบรรยากาศรื่นเริงมากมาย

ห้างสรรพสินค้าประดับประดาตกแต่งสีสันต์เตรียมต้อนรับเทศกาลนี้

ผู้คนจับจ่ายเลือกซื้อของขวัญ ของฝากกับคับคั่ง

อะไรคือความหมายของเทศกาลพระคริสตสมภพ

อะไรคือจุดมุ่งหมายแท้จริงของเทศกาลนี้

บทเพลงหนึ่งขับร้องไว้ว่า

“คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก

........ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้

สายใยใจผูกพัน

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า”

การบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า

มีความหมายสำคัญอย่างไรต่อคริสตชน

เป็นวันเวลาของการรอคอยพระคริสตเจ้าบังเกิด

หรือการนับวันรอคอยวันหยุดยาวและการพักผ่อน

ที่คนทำงานเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งปี

ข้าพเจ้าอยากให้เทศกาลพระคริสตสมภพมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ด้วยการแบ่งปันความรักและการให้รักแก่คนรอบข้าง

เริ่มจากที่ครอบครัวของเรา

ที่หลายครั้งเราเรียกร้องจากพวกเขามากกว่าที่จะให้พวกเขา

เริ่มจากญาติพี่น้องของเรา

ที่เราหลงลืมพวกเขาไปบ้างบางคน

เพื่อนบ้านที่เขาลำบากยากเข็ญกว่าเรา

เอื้อมมือน้อยๆของเราไปสร้างสุขให้กับพวกเขาแม้เพียงเล็กน้อย

นำพระพรไปให้เขา  เหมือนที่พระกุมารน้อยเสด็จมาเพื่อเรา

ให้ในสิ่งที่เรามี  ไม่มีสิ่งใดเล็กน้อยเกินไปเมื่อเราให้

เพราะสิ่งเล็กน้อยจากการให้  มีคุณค่ากว่าสิ่งใหญ่โตที่ถูกเก็บไว้

โดยปราศจากการแบ่งปันออกไป

.....................................

“พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง

ไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย”

(ลก.1:39)

.................................

ภารกิจแห่งการให้เริ่มต้นตั้งแต่พระกุมารน้อยยังอยู่ในครรภ์แม่พระ

เริ่มตั้งแต่แม่พระออกเดินทางเพื่อไปดูแลนางเอลีซาเบธ

ภารกิจแห่งรักก็เริ่มต้นดำเนินเรื่อยมาจนปัจจุบัน

เราหละ ! เริ่มต้นหรือยัง ?

…………………

เครื่องบูชา  ล้ำค่า  นำมาถวาย

คือพระกาย  พระโลหิต พระคริสตเจ้า

ทรงถ่อมองค์  ลงบังเกิด  เหมือนชาวเรา

เพื่อให้เงา  แห่งความตาย  มลายไป

เตรียมเสด็จ   การบังเกิด  เถิดพี่น้อง

เตรียมเพื่อนพ้อง  น้องพี่  ให้สุกใส

ดั่งดวงดาว  ยามราตรี   ที่วิไล

ด้วยการให้  ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อทุกคน

มีพระคริสต์ เป็นแบบอย่าง  แห่งความรัก

ผู้ถ่อมองค์  มาประจักษ์  ด้วยรักล้น

ขอพระพร  พระโปรด  บันดาลดล

ลูกทุกคน ได้เลียนแบบ  รักนี้เอย

....................................

S