“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา”

(ยรม.33:16)

...................................

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เป็นสัปดาห์แรกแห่งการเตรียมตัวเตรียมใจของเรา

ให้พร้อมสำหรับการต้อนรับพระคริสตเจ้า

ผู้เสด็จลงมาในใจของเรา

เพื่อให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรแห่งความรัก

ซึ่งเป็นความรักพิเศษ คือความรักที่พร้อมจะแบ่งปันผู้อื่น

บางที เทศกาลแห่งความสุขของเรา

แต่ยังมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยเทศกาลนี้ด้วยความหวังว่า

พวกเขาจะมีคนเอื้อเอ็นดูมอบความรักและแบ่งปันสิ่งของ

ที่พวกเขาขาดแคลนให้กับพวกเขาบ้าง

แบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นแบบอย่างของความรัก

ของผู้ชอบธรรม ที่จะบันดาลให้เรากลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้า

ผ่านกิจการความรักที่มีพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

........................................

พระองค์สอนว่า นายจะมาในวันที่ผู้รับใช้ไม่ทันตั้งตัว

พระองค์สอนให้เราพร้อมอยู่เสมอ  ในทุกเวลา  ในทุกลมหายใจ

แต่หลายครั้ง เพราะเราไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาเมื่อใด

มันเป็นความเปล่าว่างในความรู้สึก

การรอคอยที่มองไม่เห็น เลื่อนลอย

ทำให้ความอดทนต่อความทุกข์ยากลดน้อยลง

การเรียกร้องหาความสุข ความสบาย จึงเป็นสิ่งที่เราโหยหา

พระองค์ทรงเตือนใจเราอยู่เสมอ

เพื่อไม่ให้เราหลงระเริง และลืมหนทางที่แท้จริงของเราไปเสีย

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ

ทรงอธิษฐานภาวนา และมุ่งมั่นในกิจการดีเพื่อผู้อื่นตลอดเวลา

“ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด”

(ลก.21:36)

.................................

ความชอบธรรม หมายถึง ชีวิตที่ไม่ฝ่าฝืนกฎแห่งความถูกต้อง

กฎธรรมชาติ กฎหมาย กฎแห่งศีลธรรมอันดีงาม ฯลฯ

ข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลักคำสอนคาทอลิก

ของคุณพ่อวุฒิเลิศ   แห่ล้อม

เขียนข้อคำสอนไว้ว่า...

บทบัญญัติหรือกฎหมายในสมัยโมเสสได้ตั้งไว้เป็นกฎของความยุติธรรม

และพระเยซูเจ้าทรงทำให้บัญญัติและกฎนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้วยกฎของความรัก

ดังนั้นแล้ว ความรักจึงชนะทุกอย่างจริงไหม?

......................................

ให้ทุกวัน  นั้นเป็นวัน  แห่งความรัก

มีพระองค์  เป็นที่พัก   ยามอ่อนล้า

ให้ทุกวัน  อิ่มเอมด้วย  พระเมตตา

มีพระองค์   คอยเยียวยา  รักษาใจ

ให้ทุกวัน  เป็นวันดี   มีพระพร

พระองค์สอน  กฎแห่งรัก  ภักดีให้

ให้ทุกวัน  ล้วนเป็นวัน  แห่งราชัย

มีพระองค์  นำหน้าไป  ในเส้นทาง

...................................

S