“ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่

จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”

(มาระโก 10:43)

............................................

“อนิจจัง อนิจจัง ทุกสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง”

ข้าพเจ้าชอบคำคำนี้ มันก้องกังวานอยู่ในจิตสำนึกของข้าพเจ้าเสมอ

ในยามที่ข้าพเจ้ามองเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่อความรู้สึก

มองการแย่งชิงอำนาจ หรือแม้แต่การแสดงออกซึ่งอำนาจ

ของใครบางคนต่อเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้าชื่นชมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนที่เต็มไปด้วยความสุภาพ นบนอบ

ปฏิบัติทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของตนเองก็ตาม

หรือแม้แต่ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลงทั้งแรงสมองและแรงกาย

แต่กลับถูกนำเสนอขึ้นเป็นผลงานของผู้บังคับบัญชาแทนเสีย

ข้าพเจ้าทราบดีว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน

จนกลายเป็นเรื่องของความอนิจจัง ให้ผู้น้อยฝึกความนบนอบกันต่อไป

ข้าพเจ้ารู้จักพี่ท่านหนึ่ง  เธอทำงานอย่างหนัก

ทุ่มเทและเสียสละจนข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งในความมุมานะของเธอ

เธอมาทำงานแต่เช้ามืด กลับเย็นค่ำ เพื่อเตรียมงานของเธอ

เธอใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น  เธอทำงานทุกชิ้นด้วยลายมือของเธอ

แม้กระนั้น ก็ไม่วายที่จะถูกทำร้ายจิตใจเสมอมา

ข้าพเจ้าชื่นชมที่เธอไม่ทดท้อและยอมแพ้กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

เธอวางตัวสงบ เยือกเย็น และสุภาพนบนอบ

จนข้าพเจ้าแอบโมโหแทนเธอก็หลายครั้ง

แต่ความทุกข์ยากลำบากที่เธอได้รับ

กลับส่งผลให้เธอมีสุขภาพที่ดี ไม่เคยเจ็บป่วยเลย

เธอมีครอบครัวที่อบอุ่น  สมถะ และเป็นแบบอย่างคู่สมรสที่ดี

......................................................

“หลังจากที่เขาประสบความทรมานแล้ว

เขาจะได้เห็นแสงสว่างและจะพอใจ”

(อิสยาห์ 53:11)

.....................................................

ข้าพเจ้าขอบคุณแบบอย่างของพี่ท่านนี้

ที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความเชื่อ

และแบบอย่างของความสุภาพนบนอบต่อทุกเหตุการณ์ในชีวิต

บางคนที่เป็นห่วงเป็นใยข้าพเจ้ากล่าวกับข้าพเจ้าว่า

“อย่าเป็นคนยอมคน เพราะจะทำให้เขาเสียนิสัย”

ข้าพเจ้าเคยเป็นคนที่ยอมคนมาโดยตลอด

หรืออ่อนแอจนเสียนิสัยเหมือนกัน

แต่ข้าพเจ้าก็มั่นใจในมโนธรรมของตนเองว่า

สิ่งที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะกระทำ น่าจะส่งผลที่ดีกว่า

ด้วยมโนธรรมที่พระเจ้าทรงมอบให้กับข้าพเจ้า

“เราจงยึดมั่นอยู่ในการแสดงความเชื่อของเราเถิด”

(ฮีบรู 4:14)

…………………………………………..

จิตใจ   ข้าพเจ้า  นั้นคอยท่า

โอ้องค์พระ   ชุมพา   ด้วยยึดมั่น

แม้ศัตรู    หมายมาด   มาโรมรัน

ทรงเป็นโล่   ป้องกัน   เหล่าผองภัย

ข้ารับใช้  ต่ำต้อย  ด้อยอำนาจ

เพียงข้าทาส  แทบพระบาท  ข้ายอมให้

ขอจำนน  ด้วยชีวิต และจิตใจ

ปรารถนา จะเป็นใหญ่  ในวิมาน

........................................................

“จิตใจของเราทั้งหลายกำลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือ

และทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเรา”

(สดุดี 33:20)

........................................

S