“ศัตรูสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือ

ความตาย เพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่ง

ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์”

(1 โครินธ์ 15:26)

...........................................

ในหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก

ซึ่งเขียนโดย บาทหลวงยอแซฟ  วุฒิเลิศ   แห่ล้อม

ได้เรียบเรียงข้อความเชื่อเกี่ยวกับสหพันธ์นักบุญ

ที่จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.           บรรดานักบุญ คือวิญญาณทุกดวงในสวรรค์

หรือ พระศาสนจักรที่ได้รับชัยชนะแล้ว

2.           บรรดาวิญญาณในไฟชำระ คือ

วิญญาณที่ยังมีบาปข้อบกพร่องอยู่บ้าง ต้องรอใช้โทษบาป

หรือ พระศาสนจักรที่กำลังใช้โทษ

3.           บรรดามนุษย์ทั้งหลายบนโลก คือ

มนุษย์ที่ยังต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบาก

การประจญล่อลวงต่อความดี/ความชั่ว

หรือพระศาสนจักรที่กำลังสู้รบ

ทั้ง 3 กลุ่มเป็นความสัมพันธ์เกื้อกูลกันและกัน

เมื่อมนุษย์วิงวอนเพื่อวิญญาณในไฟชำระ

จนวิญญาณเหล่านั้นได้รับการบรรเทาโทษเข้าสู่สวรรค์

เป็นนักบุญในสวรรค์ที่สามารถวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรามนุษย์ได้

...............................................

เราต่างเป็นพระศาสนจักรที่กำลังสู้รบ

ความตายคือปราการด่านสุดท้ายที่เราจะผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร

ตามกิจการดี/ชั่วของเราบนโลกใบนี้

กำลังในการต่อสู้ฝ่าฟันการประจญล่อลวงต่างๆ

ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจเรา

พระพร คำภาวนา ความเชื่อ ความไว้วางใจ

ที่เรายกมอบถวายให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางมากน้อยเพียงใด

ทุกครั้งที่เราผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดในชีวิต

ความผิดพลาดบกพร่อง ปัญหา  อุปสรรคที่ขวางเส้นทางของเรา

มันทำให้เส้นทางของเราเบี่ยงเบนไปจากจุดหมายปลายทางเดิมหรือไม่

หรือเราพยายามที่จะกลับมาให้ตรงเส้นทางเดิม

เราใช้ความพยายามเพียงพอหรือไม่

................................................

ตั้งแต่ยังเล็ก พ่อและแม่สอนว่า บทภาวนา เยซู มารีย์ ยอแซฟ

เป็นบทของการฝากตัวให้เรารู้จักที่จะเตรียมตัวเราให้พร้อมเสมอ

ให้เราตายดี  สิ้นใจในศีลในพระพรของพระเจ้า

เหมือนพระเยซูเจ้า ที่สิ้นพระชนม์เพราะความรักเพื่อเรามนุษย์

เหมือนแม่พระผู้เป็นแบบอย่างความสุภาพ นบนอบ

และได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

เหมือนนักบุญยอแซฟ ที่สิ้นใจในอ้อมกอด

ของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

แบบอย่างของท่านทั้ง 3 เป็นแบบอย่างของผู้นำพระศาสนจักร

ที่ผ่านศัตรูตัวสุดท้ายคือความตาย

ไปรับชัยชนะเข้าสู่สวรรค์อย่างเต็มภาคภูมิ

.......................................

ขอให้ลูกสามารถเอาชนะการประจญทุกรูปแบบบนโลกใบนี้

ต่อสู้กับมารร้ายด้วยความเข็มแข็ง

และพร้อมที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง

ขอโทษพระและกลับมาคืนดีกับพระองค์เสมอ

ในทุกครั้งที่ผิดพลาดพลั้งไป

“เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ

และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย”

(ลูกา 1:42)

.....................................

โอ้พระ เยซู  ผู้เปี่ยมรัก

โปรดพิทักษ์   วิญญาณ์  ของลูกด้วย

โอ้ท่าน  ยอแซฟ  เมตตาช่วย

โปรดอำนวย  พระพร  ให้ลูกที

ลูกกราบลง  อิงแอบ  แนบตักแม่

นามมารีย์  ผู้แผ่  ความรักนี้

วอนท่าน  ทั้งสามองค์  ทรงปราณี

ให้ลูกสิ้น  ชีวี   ในพระพร

.....................................

S