พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน

เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”

(2 คร.12:9)

..................................................

เมื่อเรารู้สึกถึงความอ่อนแอฝ่ายกาย และฝ่ายวิญญาณของเรา

ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

จนแทบอยากจะละจากเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามันเลวร้ายนั้น

เพื่อแสวงหาเส้นทางที่เปี่ยมสุข และสันติตรงตามที่เราปรารถนา

แต่หนทางเปี่ยมสุข ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใด

เพียงแต่สร้างความสุขสันต์หรรษาให้กับผู้นั้นเพียงชั่วคราว

พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมผัสถึงความทุกข์ยาก

ปัญหาต่างๆ และความคับแค้นใจกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์

จนบางครั้งข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่าข้าพเจ้าจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร

แต่สุดท้าย ทุกเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไป

เหลือไว้เพียงรอยประสบการณ์ ความเข้มแข็งของชีวิตที่เพิ่มพูนมากขึ้น

พระหรรษทานของพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไหลหลั่งมา

ในยามที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ

พระอานุภาพของพระองค์จะปกคลุมข้าพเจ้าไว้

เพื่อให้ข้าพเจ้าผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้อย่างปลอดภัย

ด้วยความเชื่อ แม้จะเพียงน้อยนิดของข้าพเจ้า

แต่ก็เพียงพอสำหรับความไว้วางใจที่จะให้พระองค์ปกครองข้าพเจ้า

....................................................

“ข้าพเจ้าพอใจในความอ่อนแอต่างๆ เมื่อถูกสบประมาท

เมื่อมีความคับแค้น เมื่อถูกข่มเหงและอับจน

เพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด

ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น”

(2 คร.12:10)

....................................................

ประสาอะไรกับมนุษย์ผู้มีจิตใจอ่อนแอ

จะถูกเหยียดหยาม ข่มเหง จากมนุษย์ด้วยกัน

เพราะพระเยซูเจ้า องค์พระเจ้าของข้าพเจ้า

ยังถูกข่มเหง ดูถูก เหยียดหยามจากมนุษย์เช่นเดียวกัน

“ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด

ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน”

(มก.6:4)

เมื่อเราอยู่กับครอบครัว

บางครั้งเราก็ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว

แต่เราใส่ใจกับเพื่อนนอกบ้านมากกว่า

อยู่ในที่ทำงาน

บางครั้งเราก็ละเลยที่จะเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน

แต่เราเห็นความสำคัญของบุคคลที่อยู่ต่างที่ทำงานมากกว่า

อยู่ในสังคม

บางครั้งเราก็ละเลยที่จะใส่ใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม

แต่เราเห็นความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆรอบโลกมากกว่า

อยู่ในโลก

บางครั้งเราก็ละเลยที่จะรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆของโลกที่เราอยู่อาศัย

แต่เราเห็นความสำคัญของการแสวงหาดาวดวงอื่นๆ

เพื่อหาที่อยู่ใหม่หากโลกนี้ต้องแตกสลายไป

…………………………….

ที่ใดที่บุคคลหนึ่งไร้คุณค่า

เขาจะไม่ได้รับสิ่งดีดีที่บุคคลนั้นมี และพร้อมจะให้

“พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้

นอกจากทรงปกพระหัตถ์รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัย”

(มก.6:5)

............................................

ผู้ต่ำต้อย มีใจสุภาพและยากจน

มักได้รับรางวัลแห่งความสุภาพและยากจนนั้นเสมอ

“พระหรรษทาน ของพระเจ้า  นั้นเพียงพอ

ลูกร้องขอ  ยามทดท้อ  และอ่อนล้า

พระอานุภาพ  ของพระเจ้า  โปรยปรายมา

ห่อห่มข้าฯ    ให้รอดพ้น  จากมลทิน

ความอ่อนแอ  ของข้าฯนี้  ทวีผล

บันดาลดล  ให้พรพระ  ไม่สูญสิ้น

ด้วยข้าฯนี้  ต่ำต้อย  เพียงเศษดิน

โปรดประทาน  ชีวินใหม่   ให้งดงาม”

.......................................

S