“เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป

ตราบจนสิ้นพิภพ”

(มัทธิว28:20)

...........................................

บทเพลงหนึ่งขับขานไว้ว่า

“บนทางเดินในความมืดมน

เดียวดายจนเกินทน ใครเลยเข้าใจ

เสียงนุ่มนวลยังคง ก้องดังข้างใน

เราอยู่เคียงข้างเสมอ....”

หลังจากที่เราได้รับชีวิตใหม่ในพระจิต

ผู้ทรงนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตและวิญญาณของเรา

เราก็เป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์

“ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ

ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า”

(โรม 8:14)

และในฐานะบุตรของพระเจ้า

เราจึงเรียกสามารถเรียกหาพระบิดาด้วยวิญญาณของความเป็นบุตร

เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

ในเวลาที่เรากำลังขาดแคลน ในเวลาที่เราทุกข์ยากลำบากกายใจ

……………………..

ครั้งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกทุกข์ยากกับการตัดสินใจ

เลือกวิถีทางดำเนินชีวิตของตนเอง

อยู่ ณ จุดเดิมก็เป็นทุกข์  จะก้าวต่อไปก็หวาดกลัว

ข้าพเจ้าจมอยู่กับความทุกข์นั่น

เฝ้าพร่ำรำพันต่อว่าพระเจ้า

เหตุไฉนพระองค์จึงปล่อยให้ข้าพเจ้าเดียวดายอ้างว้างไร้คำตอบเล่า

ข้าพเจ้าทอดอาลัยกับการดำเนินชีวิตแต่ละวัน

ทุกกิจการเป็นไปอย่างทรมาน แต่ละวันดูเหนื่อยยาก

ในความท้อแท้ไม่ได้เป็นความทดถอยเสียทั้งหมด

ยังมีพลังลึกๆที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไป

แม้มันจะเป็นก้าวที่ทรมานเต็มที

พลังแห่งลมปราณของชีวิตที่พระบิดาทรงมอบให้เรา

พลังแห่งพระวาจาของพระบุตรผู้ทรงฤทธิ์ที่ส่องสว่างหนทางให้เรา

พลังแห่งการชี้นำทางของพระจิตผู้ทรงเติมน้ำมันฝ่ายวิญญาณ

หนังสือแต่ละเล่มถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้เราอ่านทีละหน้า

ละครแต่ละตอนถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เราดูไปทีละตอน

เมื่อเรายังไม่เข้าใจหนังสือหน้าแรก

เมื่อเรายังไม่ได้ชมตอนเริ่มต้นของบทละคร

เราจะอ่านหนังสือหน้าถัดไปไม่ได้

เราจะดูบทละครตอนต่อไปไม่เข้าใจ

อุปสรรคและขวากหนาม  ปัญหาความทุกข์ยากของชีวิต

เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้จนกว่าจะเข้าใจ

เราจึงต้องอดทนที่จะเรียนรู้มัน และเมื่อเราเข้าใจมันแล้ว

เราจึงจะเรียนรู้บทเรียนบทใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

ชีวิตคริสตชนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา  และอบอุ่นด้วยพระคุณมากมาย

เรามีพระผู้ทรงพร้อมจะมอบความรักให้เราอยู่ทุกขณะจิต

และพร้อมจะฟังเสียงเรียกจากเราทุกครั้ง

เมื่อเรากำลังต้องการความช่วยเหลือ

พร้อมจะอยู่กับเรา เข้าใจเรา ในทุกบทเรียนของชีวิต

“อับบา พระบิดาเจ้าข้า”

(โรม 8:15)

ลูกจะร้องเรียกหาพระองค์

ด้วยความสุภาพ นบนอบ และมอบทุกกิจการไว้ในพระองค์

ด้วยความไว้วางใจ

………………………….

ลูกพร่ำร้อง อับบา พระบิดา

โปรดทรง พระเมตตา ข้าฯนี้เถิด

โอ้พระบุตร ผู้มอบกาย  มาบังเกิด

เป็นข้าไถ่  สุดประเสริฐ  เทิดบูชา

องค์พระจิต ผู้ทรงฤทธิ์ ประสิทธิ์สรร

นำพระพร สู่ชีวัน  สุดหรรษา

องค์พระเจ้า  ผู้เปี่ยมด้วย พระเมตตา

คือพระตรี  เอกา  เป็นนิรันดร์

...............................

S