“พระพรพิเศษมีหลายประการ

แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว”

(1คร.12:4)

........................................

พระพรของพระเจ้าคือของประทานจากพระเจ้า

ให้เรามีความสามารถพิเศษในแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

พระพรเหล่านี้พระเจ้าประทานไว้เพื่อให้มนุษย์

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันตามพระพรที่ได้รับ

ในฐานะที่เราเป็นสวนหนึ่งของกันและกันในพระเจ้า

“เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก

ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทก็ตาม

เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน”

(1คร.12:13)

…………………………………..

เมื่อเราแต่ละคนต่างมีพระพรพิเศษเพื่อเกื้อกูลกันและกันแล้ว

เราจึงมีหน้าที่ในการใช้พระพรนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้พระพรนั้นเจริญงอกงามในชีวิตมากยิ่งขึ้น

การเจริญเติบโตของพระพรคือการนำพระพรออกมาใช้ให้คุ้มค่า

สมกับที่ได้รับพระพรนั้นมาเป็นของขวัญพิเศษในชีวิต

“สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด

เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”

(ยอห์น 20: 21)

พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าลงมาเพื่อนำพระพรพิเศษมาให้กับเรา

และทรงส่งเราไปเพื่อนำพระพรพิเศษที่เราได้รับมานั้น

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและคนรอบข้าง

ให้พระพรจากพระจิตเจ้านั้น

ได้แสดงออกเป็นกิจการเพื่อสรรเสริญพระเมตตา

และพระอานุภาพของพระเจ้าต่อไป

......................................

 

พระคุณ แห่งพระจิต สถิตมั่น

ปรีชาญาณ ครบครัน หมั่นฝึกฝน

เปี่ยมด้วย สติปัญญา ในกมล

ความคิดอ่าน ท่วมท้น  ด้วยสิ่งดี

เพิ่มพูน พละกำลัง ความกล้าหาญ

มีความรู้  เชี่ยวชาญ  ทุกถิ่นที่

ศรัทธาล้น ด้วยวิญญาณ  แห่งความดี

ยำเกรง พระภูมี  ที่เมตตา

พระคุณ พระจิต 7 ประการ

พระเจ้า ทรงประทาน  ด้วยคุณค่า

เป็นพระพร  พิเศษ  ช่วยเยียวยา

เกื้อกูล  รักษา  กันและกัน

.......................................................

S