“ท่านไม่ตอบอะไรหรือ

เห็นไหม เขากล่าวหาท่านหลายประการทีเดียว”

(มก.15:4)

...............................................

บทเพลงโกละโกธาขับร้องไว้อย่างเศร้าสร้อยว่า

“ข้าฯได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

ด้วยข้าฯแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง

....รอยบาดแผล  เป็นที่ชำระลูกให้หาย

ทุกข์มลายบาปผิดก็หลุดสิ้นไป....”

www.youtube.com/watch?v=_vF9mOwp0v4

เพราะความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์คนบาปมิใช่หรือ

พระองค์จึงต้องส่งทรงพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมารับสภาพมนุษย์

ทนทุกข์ทรมานเพื่อชดเชยบาปโทษของชาวเรา

พระองค์ทรงใช้แบบอย่างชีวิตเพื่อสอนเราให้รู้จักที่จะอดทน

ต่อความทุกข์ยากลำบากในชีวิตทุกรูปแบบ

คำถากถาง ดูถูก คำสบประมาทมากมาย

ที่พระองค์ถ่อมตนนบนอบยอมรับฟังด้วยท่าทีสงบนิ่ง

มิได้เป็นแบบอย่างให้กับศิษย์ของพระคริสต์เลยหรือไร

........................................

สื่อในโลกออนไลน์นับวันยิ่งตีแผ่ความรุนแรง

ทั้งทางด้านอารมณ์ การด่าทอ สบประมาท ดูถูก เอาชนะกันทุกรูปแบบ

การแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ต่างๆ

ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง และระเบิดถ้อยคำไม่สุภาพออกสู่สาธารณชน

ถ่ายทอดเป็นมรดกให้ชนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้

การเดินทางด้วยอารมณ์บนโลกออนไลน์

เราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า????

...........................................

อาทิตย์แห่งมหาทรมานทำให้เราระลึกถึง

รอยบาดแผลของพระคริสตเจ้าทุกรอยบนร่างของพระองค์

ตั้งแต่รอยหนามแต่ละแท่งที่ปักลงรอบศีรษะของพระองค์

รอบถูกเฆี่ยนที่กระชากเอาเนื้อหนังของพระองค์หลุดออกไป

ไหล่ของพระองค์ที่แบกกางเขนจนฟกช้ำ

หัวเข่าที่ถลอกเพราะหกล้มตลอดเส้นทางมหาทรมาน

รอยตะปูที่ถูกตอกลงบนมือและเท้าของพระองค์จนเลือดไหลรินรดแผ่นดิน

รอยสีข้างที่ถูกหอกแทง...เป็นท่อธารแห่งพระเมตตา

พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ที่อาบรินรดบนแผ่นดิน

เป็นธารน้ำทรงฤทธิ์ที่อาบล้างจิตใจสกปรกของชาวเราทั้งมวล

ให้หลุดพ้นจากบาปร้ายทั้งสิ้น

........................................................

น้ำตาลูก รินไหล  รดใจนี้

บาปลูก มากมี  จนหม่นไหม้

พระโลหิต  ศักดิ์สิทธิ์  ที่รดใจ

ล้างบาปร้าย  ให้หมดไป  จากวิญญาณ

.................................................

S