“พระองค์ทรงถูกประหารชีวิตในสภาพมนุษย์”

(1เปโตร 3:18)

...............................................

ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถูกประหาร

หลุดพ้นจากสภาพจิตที่ต้องถูกจองจำในร่างกายที่อ่อนแอ

แต่พระองค์ก็ทรงเอาชนะความอ่อนแอฝ่ายกายในสภาพมนุษย์

เป็นแบบอย่างแก่ลูกผู้เป็นคนบาป

และยอมแพ้ต่อการผจญล่อลวงทุกขณะ

“ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสี่สิบวัน

ทรงถูกซาตานผจญ พระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่า

บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์”

(มก 1:12-13)

พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือบาปร้ายทั้งปวง

..........................................

ในช่วงชีวิตมนุษย์หนึ่งชีวิต

คงไม่มีใครเดินทางบนถนนชีวิตนี้ไปได้อย่างราบรื่น

โดยไม่พบเจออุปสรรค ขวากหนาม และรอยแผล

ความผิดหวังจากสิ่งที่คาดหวัง

เพราะเราหวังเพื่อประโยชน์สุขของเรา

ความสุขจากการดำเนินชีวิต

เพราะเราต้องการปรนเปรอความต้องการ

ความทะยานอยากทั้งหลายของเรา

มารผจญเพราะมารรู้ว่ามนุษย์อ่อนแอเรื่องใด

มนุษย์ต้องการความยิ่งใหญ่  แสวงหาความสุขส่วนตัว

อำนาจหน้าที่  ทรัพย์สินเงินทอง

ความสุขสบายทางกายทุกรูปแบบ

เมื่อเราไม่ได้ดั่งที่เราต้องการ มันจึงเป็นความทุกข์ฝ่ายกาย

สั่งสมจนทำให้ใจหม่นมัว

เราจึงเป็นทาสของร่างกาย  ไม่ได้เป็นนายของมัน

แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นนายเหนือร่างกาย

และเป็นนายเหนือบาปร้ายทั้งปวง

.........................................

ขอให้ลูกหลุดพ้นจากการเป็นทาสของร่างกาย

และความทะยานอยากใดใดทุกรูปแบบ

ขอโปรดเปลี่ยนดวงใจของลูกให้เป็นเหมือนดวงใจของพระองค์

ดังเพลงๆ หนึ่งที่ขับร้องว่า

“เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด โปรดให้เป็นหัวใจ

ที่มีไฟรักยิ่งใหญ่  เหมือนหัวใจพระองค์”

................................................................

โปรดเปลี่ยน  ดวงใจ  ของลูกเถิด

ให้ก่อเกิด  เป็นดวง-   ใจดวงใหม่

ที่อบอวล  ด้วยไฟรัก  ที่ยิ่งใหญ่

เหมือนเฉกเช่น ดวงใจ  ของพระองค์

โปรดเปลี่ยน  ดวงใจ  ของลูกเถิด

ให้งาม  พริ้งเพริศ  ตามประสงค์

เป็นดวงใจ  ที่เสมือน  ใจขององค์

พระผู้ทรง  มั่นคง  เหนือสิ่งใด

.......................................................