“เจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย

เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ”

(มธ.25:23)

..............................

พระเป็นเจ้าทรงมอบพระพรให้กับเราทุกคน

แตกต่างกันเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือกัน

หลายครั้งที่เราใช้พระพรของพระเพื่อทำร้ายผู้อื่น

ใช้สมองที่ฉลาดปราดเปรื่องของเรา

ไปใช้ในการวางแผนสิ่งที่ไม่ดี

“อย่าดำรงชีวิตในความมืด

เพราะวันนั้นจะมาถึงโดยไม่รู้ตัวเหมือนขโมย”

(1 ธส. 5:4)

ดังนั้น เมื่อเรายังได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน

นั่นหมายถึงพระพรที่เราได้รับโอกาสในเช้าวันใหม่

ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไข พัฒนาตนเอง

ให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับวันสุดท้าย

ที่เราไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าคือเมื่อใด

พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์

ดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท

เก็บเกี่ยวคุณความดีในการดำเนินชีวิต

แก้ไขข้อบกพร่อง ชดเชยความผิดเมื่อยังมีโอกาส

เพราะว่า “วันของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน”

(1 ธส.5:2)

พระเจ้าทรงยกย่องเชิดชูเรา

ในฐานะบุตรแห่งความสว่างและบุตรแห่งทิวากาล

ทรงเตือนให้เราตื่นอยู่เสมอ เพื่อพร้อมสำหรับทุกวัน

ที่พระองค์จะทรงเรียกกลับคืน

ทุกวันที่เรายังมีโอกาส

จึงควรใช้พระพรที่ได้รับมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

พระพรที่ถูกละเลยที่จะนำมาใช้ เสมือนทรัพย์ที่ถูกฝังดิน

จะไม่งอกเงยผลิดอกออกผลให้แก่เจ้าของ

และสุดท้ายก็จะถูกริบคืนกลับไป

…………………..

“ผู้ที่มีน้อย

สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วย”

(มธ.25:29)

……………………

ท่านคือบุตรแห่งความสว่าง

ท่านคือเส้นทางแห่งทิวากาลสดใส

ท่านคือผู้ถูกเลือกสรรของผู้รับใช้

ท่านคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสวรรค์

จงใช้พระพรให้ครบถ้วนเถิด

เพื่อให้พระพรก่อเกิดพระคุณสุขสันต์

ยิ่งมอบให้ไปยิ่งกลับมานับอนันต์

เป็นพระคุณครบครันได้สวรรค์เป็นกำไร

.......................