พระเยซูเจ้าจะประทับอยู่กับเรา

เพียงแค่เรา “เปิดใจ”ให้พระองค์เข้ามาชิดใกล้

พระเยซูเจ้าตรัสว่า ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา

ผู้นั้นอยู่ในเรา และเราก็อยู่ในผู้นั้น

เหตุเพราะว่า “หากไร้พระองค์ ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใด”

กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้

ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด

ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้

ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น”(ยน.15:4)

………………………………………………..

เพราะพระองค์ ทรงเป็นท่อ ธารแห่งชีวิต

หล่อเลี้ยงจิต วิญญาณลูก ยามกระหาย

เติมพลัง เพื่อต่อสู้ ศัตรูร้าย

ด้วยพระกาย พระโลหิต ของพระองค์

...................................................