"สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น"

(ยอห์น 20:21)

.........................................

เราได้รับการเรียกที่แตกต่างกันไป

เรียกให้เป็นครู เป็นหมอ เป็นพนักงาน และอื่นๆมากมาย

สิ่งที่เราได้รับเรียกอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ตรงใจ

แต่สิ่งนั้นเหมาะสมกับเราที่สุด

บทเพลงสดุดีที่ 104เขียนไว้ว่า

“...ถ้าพระองค์ทรงเรียกลมปราณกลับคืน

สิ่งมีชีวิตก็ตาย และกลับเป็นฝุ่นดิน

เมื่อพระองค์ทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมา

สิ่งมีชีวิตก็ถูกสร้างขึ้น...”

เราถูกสร้างจากพระจิตของพระเจ้า

พระองค์ทรงล่วงรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเรา

เพราะเราเป็นของพระองค์ มาจากพระองค์

และจะกลับไปหาพระองค์

พระพรพิเศษต่างๆที่พระประทานให้เรานั้นก็แตกต่างกัน

เพื่อให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การถูกเรียกมาพร้อมกับพระพรพิเศษเสมอ

เพราะเมื่อเราถูกเรียกมาให้กระทำสิ่งใด

นั้นเป็นเพราะเรามีพระพรพิเศษนั้นที่คนอื่นไม่มี

หลายครั้งที่เราปฏิเสธที่จะนำพระพรนั้นมาใช้

ด้วยเห็นว่าเป็นภาระอันหนักหน่วง

พระเจ้าจะทรงริบพระพรนั้นกลับคืน

…………………….

ชีวิต คือพระพร...ทุกบทตอน คือการเรียก

ขอเพียงลูก พึงสำเหนียก...ยินเสียงเรียก ของพระองค์

ทำตาม น้ำพระทัย...กลัวสิ่งใด พระประสงค์

มุ่งเดิน ในทางตรง....มีพระองค์ เป็นหลักชัย

.................................