เห็นดาวทอง  ส่องทาง  สว่างแจ้ง

ทอดทอแสง แห่งหวัง  พลังให้

ชี้นำทาง ต่างชน  มุ่งตรงไป

จากทิศเหนือ จรดใต้  ได้พึ่งพร

ณ เมืองน้อย  ต้อยต่ำ  แต่ล้ำค่า

เบธเลเฮม  นำพาองค์  อดิศร

มาบังเกิด ณ แผ่นดิน  ถิ่นคนจร

นำพระพร  แห่งรัก   มาทักทาย

Merry  Christmas to all of you.

เมื่ออดีตกาลครั้งพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง

พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์

ให้เป็นชายและหญิง

ทรงให้มนุษย์ดูแลและตั้งชื่อสรรพสิ่งสร้าง

ให้ชีวิต  อิสรภาพ และสวมใส่ความรักลงในใจ

แต่มนุษย์ใช้อิสรภาพในทางที่ผิด

ใช้อิสรภาพตามอำเภอใจของตนเอง

หวังเพียงความสุขของตนเอง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มนุษย์ก็ยังคงใช้อิสรภาพตามอำเภอใจตลอดมา

พระเจ้า...พระผู้สร้างผู้ทรงรักมนุษย์สุดพรรณนา

ทรงส่งพระบุตรสุดที่รักแต่เพียงพระองค์เดียวลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

เลือดผู้บริสุทธิ์อาบชโลมลบล้างบาปผิดของคนชั่ว

เป็นพระพรที่หลั่งลงมา

ทำให้ความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายลงด้วยบาปกลับมาเป็นดังเดิม

“นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก”

(ยอห์น 1:29)

เทศกาลพระคริสตสมภพมีความหมายอยู่ที่การเป็นผู้ให้

ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเยซู

ให้ชีวิต...ให้แบบอย่าง...ให้คำสอน...ให้ความเชื่อ

ให้ความหวัง..ให้ความรัก...และให้อภัย

....................................