“ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า

พระเจ้าทรงส่งความรอดพ้นนี้ให้กับคนต่างศาสนา

และเขาจะรับฟัง”

(กจ 28:28)

.................................

เปาโลทำหน้าที่ประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า

ให้ชาวยิวจำนวนมากฟัง

แต่บางคนยอมเชื่อบางคนไม่เชื่อและมีต่างมีความเห็นไม่ตรงกัน

ในขณะที่ฉันสอนทั้งวิชาคำสอนสำหรับลูกๆที่นับถือศาสนาคริสต์

และสอนวิชาคริสตศาสนากับลูกๆต่างศาสนา

ฉันสัมผัสได้ถึงแรงพลังในการเรียนรู้ของลูกๆ แต่ละกลุ่ม

ความกระตือรือร้นที่จะรู้จักพระเยซูเจ้าและกิจการของพระองค์

ความใฝ่ฝันที่จะสัมผัสการดำเนินชีวิตแบบคริสตชนของลูกๆต่างศาสนา

การเปิดใจดวงน้อยๆอย่างอิสระที่จะให้พระเยซูเจ้าเข้าไปสัมผัส

ทำให้ฉันรู้สึกถึงถ้อยคำในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ว่า

“ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า

พระเจ้าทรงส่งความรอดพ้นนี้ให้กับคนต่างศาสนา

และเขาจะรับฟัง”

(กจ 28:28)

ถ้อยคำสอนนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อลูกๆต่างศาสนาถามไถ่

ถึงขั้นตอนการเข้าเป็นคริสตชน

และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศาสนาคริสต์ที่ครูจัดขึ้น

ด้วยปฏิกิริยาทางบวกและตอบรับเป็นอย่างดี

เด็กหญิงคนหนึ่งโชว์ใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมห้องคำสอน

พลางชี้แจงด้วยใบหน้าอิ่มสุขว่า

“ครูขา คุณแม่ทำปกให้ใบบันทึกเข้าห้องคำสอนค่ะ

คุณแม่กลัวมันจะขาดค่ะ”

สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลูกๆต่างศาสนาเห็นความสำคัญ

และยังแผ่แสงความรักไปถึงพ่อแม่ด้วย

ยิ่งทำให้คำสอนของพระองค์โดดเด่นยิ่งขึ้น

ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในรั้วโรงเรียนคาทอลิก

สนามแห่งการแพร่ธรรมของพระองค์

แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรักที่มีคุณภาพ

สำหรับงานของพระองค์

..............................................

“แหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

แหล่งฟูมฟักต้นกล้าแห่งความหวัง

แหล่งถ่ายทอดความเชื่อแห่งพลัง

แหล่งมั่งคั่งด้วยหวังและพระพร

แหล่งสร้างคนให้เป็นคนจนสมบูรณ์

แหล่งเพิ่มพูนค่าของคนบนคำสอน

แหล่งชี้นำสู่ชีวิตนิรันดร

เป็นศูนย์รวมพระพรเพื่อยุวชน”

.............................