“แต่พระองค์ทรงเมตตาต่อทุกคน

เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง

ทรงมองข้ามบาปของมนุษย์ เพื่อเขาจะได้เป็นทุกข์กลับใจ

เหตุว่า พระองค์ทรงรักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่”

(ปรีชาญาณ 11:23-24)

...............................................

เพราะพระองค์ทรงให้โอกาส

ทุกครั้งที่ผิดพลาดพระองค์ให้โอกาสเสมอ

หวังเพียงสักวันฉันจะไม่เผอเรอ

และได้พบเจอแสงแห่งธรรมนำใจ

เพราะพระองค์ทรงรัก

จึงยังทรงปกปักษ์พิทักษ์รักษาไว้

ซึ่งพระเมตตาล้ำค่ายิ่งใหญ่

ฉันจึงยังมีโอกาสกลับใจ....ลุกขึ้นใหม่...เดินไปให้ถูกทาง

...........................................

พระองค์ทรงให้โอกาสฉันที่จะเป็นทุกข์กลับใจ

หลายครั้งที่พระองค์ทรงมองข้ามความผิดบาปของฉัน

ให้โอกาสฉันได้สำนึกถึงสิ่งที่กระทำลงไป

และให้เวลาฉันที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง

โอกาสที่พระองค์มอบให้ มาพร้อมกับการอภัยที่ยิ่งใหญ่

ด้วยพระเมตตาต่อสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงรัก

เมื่อฉันได้รับโอกาสเหล่านี้

ฉันก็ควรที่จะให้โอกาสแก่ผู้ที่ทำร้ายฉันด้วย

เหมือนเรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้า

“คนใช้ไร้เมตตา”

ที่กษัตริย์ทรงเมตตายกหนี้มากมายของคนใช้คนหนึ่งให้หมดสิ้น

แต่คนใช้ไร้เมตตาคนนี้กลับไปเคี่ยวเข็ญทำร้ายลูกหนี้ของตน

ด้วยทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยที่ลูกหนี้ติดไว้

......................................................

ฉันเปิดหาความหมายของคำว่า “โอกาส”

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕

“โอกาส”  แปลว่า  ช่อง, ทาง, เวลาที่เหมาะ, จังหวะ

และความหมายของโอกาสต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

“โอกาส” คือ สิ่งที่มาหาเราเพียงชั่วครู่

ถ้าไม่รีบคว้าไว้ ก็ยากที่จะกลับมาหาเราอีก

เมื่อพระองค์ทรงให้โอกาส

ฉันก็ไม่ควรรีรอที่จะคว้าไขว่โอกาสนี้ไว้

เพราะ “เราต่างไม่รู้วันเวลา ว่านายจะมาเมื่อใด”

....................................................