มือจับประสานสัมพันธ์ผูก

ดั่งหนึ่งปลูกต้นรักสมัครสมาน

อยากแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ธรรมทาน

ที่พระหว่านหวังผลมาดลใจ

ให้ใครที่ชิงชังผิดหวังหนัก

ได้มีที่พิงพักยามหวั่นไหว

ใครทุกข์ท้อรอหวังพลังใจ

ขอวอนให้แสงแห่งหวังฉายส่องมา

เมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งแตกกิ่งก้าน

ชูช่อบานรับอรุณแห่งโลกหล้า

คือพระคำนำชีวิตเหล่าชุมพา

ได้ลิ้มรสพฤกษาวาจาธรรม

...................................................

คำสอนที่มีค่าคือคำสอนที่มาจากแบบอย่างชีวิต

คำสอนที่มุ่งชี้สอนเพียงถ้อยคำไร้การปฏิบัติ

ก็เป็นคำสอนที่ไร้ค่า

แบบอย่างการสอนของพระเยซูเจ้า

บรมครูแห่งชีวิต

พระองค์สอนด้วยชีวิตของพระองค์เอง

ด้วยกิจการของพระองค์เอง

ถ้อยคำสอนของพระองค์จึงมีคุณค่า

ผ่านการภาวนาต่อพระบิดาและความรักอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษย์

.............................................................