ในยามทุกข์ยากลำบากใจ

ลูกร่ำร้องไห้เพรียกหาพระบิดา

เสียงก้องกังวาน โอ้ อับบา อับบา

โปรดทรงเมตตาลูกผู้อ่อนแอ

ทุกกิจการที่ลูกกระทำ

ขอพระเยซูทรงนำตอกย้ำคำท่านสอน

ให้ลูกร้องเรียกหาแต่พระบิดร

แม้ยามล้าอ่อนขอพรพระเมตตา

โอ้พระเยซูผู้พระทัยดี

ทรงนำลูกนี้สู่การเยียวยารักษา

ทรงพร่ำสอนก่อนทำกิจการนานา

อธิษฐานวอนว่า..ข้าแต่พระบิดาผู้อารี

..............................................

ในคาบวิชาบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บทภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเสมอ

บทภาวนาที่สมบูรณ์และเต็มเปี่ยมด้วยพลังเสริมวิญญาณ

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...”

ก่อนทำกิจการใดใด หรือในสถานการณ์ใดใดของชีวิต

สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำคือการร้องเรียกหาพระบิดาด้วยความไว้วางใจ

ฝากกิจการทั้งหมด ความทุกข์ ความสุขทั้งปวง

ไว้ในพระเมตตาของพระองค์

แต่เรามนุษย์ ... ในยามสุขใจกลับไม่ได้คิดถึงพระองค์เลย

เราจะคิดถึงพระองค์ก็ต่อเมื่อเราประสบพบปัญหาชีวิต

เหมือนลูกๆที่ในยามสนุกสนานก็อยู่ในหมู่เพื่อน

แต่ยามทุกข์ก็ร้องเรียกหาพ่อ

................................................

พ่อ...โปรดทรงเมตตา

พ่อ....ลูกขอเพียงพลังประจำวัน

โปรด...ทรงสรรกำลังให้ลูกต่อสู้

ทรง...ให้ลูกชนะเหล่ามารร้ายศัตรู

เมตตา...เคียงคู่อยู่ข้างลูกในทุกกิจการ

...............................................