...พระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า

 "ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา

 เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร"...

(ลก.23:34)

พลังแห่งการภาวนามีอำนาจพิเศษ

และจะมีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นเมื่อภาวนาด้วยความรัก

ลูกน้อยที่คลอดก่อนกำหนดไร้ลมหายใจ

ยังชีวิตได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ

ทุกวันพ่อและแม่อุ้มเอาลูกน้อยขึ้นแนบอก

ภาวนาด้วยความรักและหยาดน้ำตา

พลังอัศจรรย์แห่งการภาวนาและความรัก

สร้างลมหายใจและให้ชีวิตแก่ลูกน้อยอีกครั้งหนึ่ง

............................

เด็กน้อยเซ้าซี้พ่อแม่หวังได้บางสิ่งที่ตนปรารถนา

หลายครั้งพ่อแม่อาจจะให้ด้วยการตัดรำคาญ

แต่จะด้วยเหตุผลใด

เมื่อสิ่งที่ลูกน้อยปรารถนามิได้เป็นพิษภัย

สิ่งที่ปรารถนาก็สมหวัง

...................................................

แล้วพระองค์ผู้ทรงความเมตตายิ่งใหญ่

จะไม่ทรงสดับฟังคำภาวนาของลูกเชียวหรือ?

…………………………………….

“…พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น

มุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่..

(รม. 2:4)

“…God’s kindness leads you toward repentance.”

(Romans 2:4)

----------------------------------------------

“ข้าแต่พระบิดาของเหล่าลูก

ใจพันผูกลูกรักเป็นหนักหนา

ทรงสรรสร้างสรรพสิ่งนานา

สร้างลูกมาด้วยฉายาของพระองค์

ทรงประทานพระบุตรสุดที่รัก

ให้ปกปักษ์รักษาอานิสงค์

ทรงความรักยิ่งใหญ่ยั่งยืนยง

ทรงดำรงอยู่เป็นนิจในจิตใจ

ลูกเป็นทุกข์สุดเศร้าคราวผิดบาป

ใจลูกหยาบบาปหนาคราเหลวไหล

โอ้พระบุตรสุดประเสริฐเทิดด้วยใจ

พลีค่าไถ่ด้วยชีวิตจิตวิญญาณ

อนิจจังชีวิตเพียงนิดน้อย

แสนต่ำต้อยด้อยค่าน่าสงสาร

หากไร้องค์ทรงฤทธิ์พิชิตมาร

ลูกจะผ่านสู่สวรรค์ได้อย่างไร”

----------------------------------