จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน

ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

(2ทิโมธี 2:2)

........................................................................

ระลึกถึงคุณท่านผู้สั่งสอน

ผู้หยิบยื่นพระพรยามอ่อนไหว

ผู้ถ่ายทอดวิชาการทุกด้านไป

ผู้หวังให้ศิษย์ใฝ่ในทางดี

ใช่ถ่ายทอดเพียงปัญญาให้เลอเลิศ

ใช่เพาะบ่มให้เพียงเกิดคุณค่านี้

แต่สำคัญเหนือสิ่งใดในชีวี

คือให้รู้ศักดิ์ศรีความเป็นคน

ท่านเพียงหวังให้ศิษย์ไปได้ดี

คุณธรรมนำชีวีทุกแห่งหน

แบบอย่างท่านคือความรักอันเพียรทน

ขอพระพรเปี่ยมล้น....ใน “วันครู”

..................................................

ครู...ใช่เพียงผู้ถ่ายทอดวิชาการในทางโลก เท่านั้น

แต่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง

ครู...คือผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของความรัก

ด้วยการแสดงตนยืนยันด้วยความรักนั้น

“การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”

แบบอย่างย่อมสำคัญกว่าถ้อยคำสอน

เหมือนดั่งที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นบรมครูของครูทั้งปวง

ด้วยแบบอย่างแห่งรัก  จากการเป็นครูด้วยชีวิต

............................................