กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด

ข้าแต่พระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์

กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น”

(สดุดี 42:1)

................................................................................

เพลงบทหนึ่งก็ดังแว่วมาว่า

“จิตวิญญาณข้าฯกระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อย กระหายหาน้ำ....”

ภาพของกวางน้อยกระหายน้ำไม่เกิดขึ้นในจินตนาการของฉันเลย

หากฉันยังมีน้ำให้ดื่มอย่างไม่ขาดแคลน

ฉันแอบสร้างจินตนาการเอาเองในสมองน้อยๆ

นึกถึงวันเดินทางไกลวันหนึ่งที่ไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวถึงท้องเลย

หรือวันที่ภาระหน้าที่การงานถาโถมเข้ามาจนไม่มีเวลาแม้แต่จะดื่มน้ำ

แหล่งน้ำอยู่ในที่ที่เป็นธารน้ำ

หากเราไม่เดินทางเพื่อเสาะแสวงหาหาแหล่งน้ำ เราก็จะไม่มีน้ำดื่มประทังชีวิต

“เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า”

(เยเรมีย์ 29:13)

.................................................................

ขอให้ลูกมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะแสวงหาพระองค์

แม้ต้องผ่านความยากลำบากมากมาย

ผ่านอุปสรรค และขวากหนาม หลุมพรางความผิดพลาด

โปรดให้ลูกมุ่งมั่นที่จะแสวงหาอย่างไม่สิ้นสุด

จนได้พบพระองค์ในหนทาง ความจริง และชีวิตด้วยเทอญ

........................................................