อยากให้โลกนี้เป็นสีเขียว

จะไประบายสีเขียวให้โลกทั้งใบก็คงไม่ได้

หากแต่จะเปลี่ยนที่ตัวเอง จัดหาแว่นใส่กระจกสีเขียวให้กับตัวเอง

โลกทั้งใบก็เป็นสีเขียว

เหมือนเพลงหนึ่งที่กล่าวว่า

“อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้

เป็นโลกที่เราฝันใฝ่

จะสวยอย่างไร เป็นไปได้ด้วยมือของเรา”

...............................................................

ช่วงเวลาแห่งการอบรม แม้จะเหนื่อยเพียงไร

ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมควรแก่การเก็บเกี่ยวจริงๆ

เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหากไม่เก็บเกี่ยวก็จะเสียโอกาสนั้นไป

ในแปลงนาย่อมมีเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กเมล็ดน้อยที่เหนื่อยยากแก่การเก็บเกี่ยว

แต่ผลที่ได้คือเมล็ดข้าวมากมายที่อยู่รวมกัน

ในวันสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวนั้น

และงานฉลองชื่นชมยินดีกับผลผลิตก็เกิดขึ้น

..........................................

ฉันไปเก็บเกี่ยวผลของความรักมาจากแปลงนาของพระเจ้า

ระหว่างการเก็บเกี่ยวฉันได้เพื่อนร่วมงานมากมาย

พระองค์สอนให้ฉันรู้จักที่จะรัก  เอื้ออาทร แบ่งปัน

สอนให้ฉันรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงผู้อื่น

สอนให้ฉันรู้จักที่จะเสียสละน้ำใจตนเองในยามทุกข์ยาก

อุปสรรคระหว่างการเก็บเกี่ยวเป็นความภาคภูมิใจ

เมื่อฉันสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยใจที่มั่นคง

ฉันก็สิ้นสุดการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้ง

ด้วยคำโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับแปลงนาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพระพรนี้เสมอ

.......................................................