“จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ”

(โคโลสี 4:6)

..................................................

ใครคนหนึ่งถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ

ด้วยถ้อยคำเย้ยหยันหยามเหยียด และถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างไร้ความยุติธรรม

ใครคนนั้นยินยอมพ่ายแพ้เพื่อแก้ไขสิ่งเลวร้ายทั้งปวง

โดยไม่ขัดขืน ต่อต้าน แต่ยอมรับทุกสถานการณ์ด้วยความเต็มใจ

......................................................


ใครคนหนึ่งยอมสละตนเพื่อเป็นสะพานทอดข้ามสู่สวรรค์

ทั้งยังน้อมรับทุกคำบัญชาด้วยใจนบนอบยินดี

ใครคนนั้นยินยอมน้อมรับสภาพแรงกดดัน

ความทุกข์ด้วยบาดแผลทั้งเจ็ดด้วยใจสุภาพอ่อนโยน

..........................................................

ขอให้ลูกมีถ้อยคำที่อ่อนโยน  มีกิริยา  วาจาที่สุภาพอ่อนหวาน

พร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความยินดีเสมอ

โปรดหยุดถ้อยวาจาของลูกที่กำลังจะทำร้ายผู้อื่น

โปรดหยุดทุกกิจการของลูกที่จะนำมาซึ่งแบบอย่างอันไม่สมควร

โปรดประทับอยู่ในทุกกิจการ และทุกถ้อยคำพูดของลูก

เพื่อว่า ทุกกิจการและทุกคำพูดของลูกนั้น

จะได้ประกาศสรรเสริญให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความรักมั่นคง

และพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดไป

..................................................