“เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า

 ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้

คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลี

ถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา”

.......................................

ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า

สำหรับเด็กช่วยมิสซากลุ่มหนึ่ง ณ ถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนที่แสนรัก

จึงต้องทบทวนความรู้คู่ความรักในช่วงเวลาอันแสนจำกัด

ผนวกกับจะพยายามใช้ใจตัวเองเป็นฐานในการแบ่งปันกิจกรรมในครั้งนี้

“เราอยากได้รับอะไร เราก็แบ่งปันสิ่งนั้นไป”

เป็นเหตุผลหลักในการนำเสนอกิจกรรมด้วย

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 แบ่งความรักเป็น 2 ประเภท

ประเภทแรกคือความรักที่เรียกว่า Eros

เป็นความรักที่แสวงหาความสุขเพื่อตนเอง

เหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาว

แต่ความรักนี้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นความรักที่เรียกว่า Agape ได้

ความรักแบบAgape เป็นความรักที่พร้อมยอมเสียสละเพื่อคนที่เรารัก

ละทิ้งตัวตนเพื่อผู้อื่น

แบบอย่างความรักที่ยิ่งใหญ่นี้คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า

.....................................................

“ขอให้ลูกรู้จักที่จะค่อยๆพัฒนาตนเองทีละน้อย

เพื่อเรียนรู้ที่จะรักอย่างที่พระองค์รัก

เลียนแบบตัวอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์อยู่เสมอด้วยเทอญ”

.................................................