“ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน”

(ยอห์น 15:3)

....................................................

ขอโปรดทรง ชำระล้าง  ดวงใจข้าฯ

ด้วยบาปหนา พาให้ข้าฯ ต้องหม่นหมอง

เพียงพระองค์ เสด็จมา เข้าครอบครอง

ข้าฯจักร้อง ร่ำวิงวอน ขอบพระคุณ

ด้วยถ้อยคำ เพียงคำเดียว ที่ทรงตรัส

จะขจัด บาปร้าย มลายสูญ

ด้วยความรัก ของพระองค์  ช่วยเกื้อกูล

จะชำระ รอยอาดูร ให้สิ้นไป

.................................

เช้าวันอาทิตย์ขณะนั่งรอร่วมบูชาขอบพระคุณในโบสถ์

พลันสายตาก็ไปสะดุดพระวาจาในแผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต

ของเคียล่า  ลูบิค  กลุ่มโฟโคลาเร

ประจำเดือนเมษายน 2012

ตั้งใจจะดูพระวาจาในแผ่นพับที่พบเท่านั้น

“ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว

เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน”

(ยอห์น 15:3)

แอบอมยิ้มเล็กๆในใจ พระเจ้าช่างน่ารักเสียเหลือเกิน

ในขณะที่ดวงใจกำลังหม่นไหม้ด้วยรู้สึกถึงความบกพร่องฝ่ายกาย

ที่คอยตอกย้ำซ้ำเติมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เป็นฝันร้ายทั้งในยามหลับและยามตื่น

พระวาจาปลอบประโลมดวงใจ

ทำให้สายตาต้องลัดเลาะบรรจงอ่านตัวอักษรบรรทัดต่อๆมา

“จะเป็นการดีเพียงใด ถ้าพระเยซูเจ้าจะตรัสถ้อยคำนี้กับเราด้วย”

วันนี้ ในขณะที่ดวงใจเหม่อลอยคิดถึงการชดเชยบาปผิดทั้งหลาย

หากฉันต้องสูญเสียร่ายกายบางส่วนเพื่อชดเชยบาปผิดไปได้บ้างคงดี

แต่กระนั้น...คุณพ่อเคยให้คำชี้สอนฉันว่า

ในสมัยก่อนชาวยิวชดเชยบาปผิดของตนเอง

ด้วยการใช้เลือดลูกแกะชดเชยบาปผิดนั้น

พระเยซูเจ้าใช้เลือดของพระองค์ลบล้างบาปผิดของฉัน

เลือดของคนดี เลือดของผู้บริสุทธิ์ที่ยินยอมสูญเสียเพื่อคนบาป

แล้วเลือดคนบาปอย่างฉันจะมีประโยชน์อันใดเล่า

ดังนั้น จึงเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นที่สุด

สำหรับถ้อยพระวาจาประโลมใจในวันนี้

“ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว

เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน”

(ยอห์น 15:3)

และบทเพลงสดุดีที่กล่าวว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างดวงใจสะอาด

ภายในข้าพระองค์”

(สดด 51:10)

....................................

ลูกวิงวอนขอพระเมตตาแห่งรัก

โปรดปกปักษ์รักษาดวงใจลูก

ด้วยพลังแห่งรักนี้จะพันผูก

ให้ตัวลูกเลียนแบบอย่างแห่งพระองค์

...............................

แม้ว่าความผิดบกพร่องฝ่ายกายจะหนักหนาสาหัสเพียงใด

ขอให้ลูกรู้จักที่จะขับเคลื่อนพลังแห่งความดี

เข้ามาแทนที่ความผิดบกพร่องเหล่านั้น

และมีความพยายามต่อการบังคับจิตใจตนเอง

ให้คิดในสิ่งที่ดีและถูกต้องอยู่เสมอ

..............................