“ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ

ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลวๆ บัดนี้เขาได้รับความบรรเทาใจที่นี่

ส่วนลูกต้องรับทรมาน...”

(ลก 16:25)

........................................................................

เสียงสะท้อนวันนี้ตักเตือนใจฉันว่า

อย่าได้หลงระเริงอยู่กับความสุขสมหวังฝ่ายโลกจนหลงลืมวิญญาณไปเสีย

ตลอดเวลา...ทุกยามที่มีโอกาส

ฉันขวนขวาย เสาะแสวงหาความสุข ความสำเร็จให้กับชีวิตตนเอง

จนบางครั้ง ทำร้ายบุคคลรอบข้างทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

เหมือนเศรษฐีที่สาละวนอยู่กับความสุขสบายของตนเอง

จนไม่มีสายตาแห่งความเอื้ออาทรหลงเหลือพอที่จะเมตตาลาซารัสผู้ทุกข์ยากเลย

ตาชั่งแห่งความยุติธรรมจะถูกยกขึ้นในวันพิพากษา

ณ วันนั้น ฉันจะใช้เสียงใดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อร้องขอความเมตตาจากพระองค์

.......................................

“ตะเกียกตะกายก้าว  เอาดาวเดือน

พระตักเตือน กลับเบือน เมินหน้าหนี

เพื่อความสุข สมหวัง ดั่งใจมี

จะก้าวผ่าน เหยียบย่ำยี คนกี่คน

ด้วยอำนาจ วาสนา บนโลกสวย

ทั้งร่ำรวย เงินตรา ทะลักล้น

แต่หาสุข ไม่ได้ นะใจคน

กายหลุดพ้น จิตหล่นล่วง อเวจี

ขอให้ลูก นบนอบ ยอมทนทุกข์

เพื่อสร้างสุข ในแดน แห่งองค์นี้

สุขใดเล่า ไหนจะเท่า สุขที่มี

พระเคียงข้าง อย่างอารี ในวิมาน”

......................................................................

ด้วยใจขออภัยในสิ่งเลวร้ายทั้งปวง

ทั้งที่ได้เคยเบียดเบียนใคร ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ขอให้ความสุขกายสบายใจ และพระพรที่ลูกพอมี

จงย้อนคืนสู่ผู้ที่ลูกได้ทำให้พวกเขาทุกข์กาย ทุกข์ใจด้วยเทอญ

............................................................