...แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรม และความยุติธรรม
และความเที่ยงธรรม คือวิถีที่ดีทุกสาย...
(สภษ 2:9)


พระเจ้าตรัสเช่นนั้นกับฉันในวันนี้

ผ่านแผ่นพระวาจาประจำวัน

ที่ใครสักคนหนึ่งเผอิญทำหล่นเอาไว้

แล้วฉันก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้พบเห็นและเก็บขึ้นมาอ่าน

ทวนคำ...ความชอบธรรม ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม

ความชอบธรรม หมายถึง ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม

ปราศจากผิดและบาป

ความยุติธรรม หมายถึง มีความ เสมอภาคในคนทุกประเภท

ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลำเอียง

ความเที่ยงธรรม หมายถึง การปฏิบัติได้ถูกต้องตามจารีต

ประเพณี กฎหมายและศีลธรรม

ทั้ง 3 คำ ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงทางด้านจิตใจ

ทั้ง 3 คำ คือ ธรรมที่พึงประพฤติ ปฏิบัติตาม

กระทำทุกสิ่งด้วยกิจการที่เป็นธรรม

มองทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นธรรม

อย่าฟังความข้างใดข้างหนึ่งแล้วตัดสินว่าผิดหรือถูก

อย่าทำงานเพียงเพื่อเอาใจใครคนใดคนหนึ่งที่มีผลประโยชน์ต่อเรา

มีหัวใจที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน แม้แต่ศัตรู

เพราะในกิจการของคนที่ขึ้นชื่อว่าศัตรูนั้น

ก็ย่อมมีกิจการดีที่เราแสร้งปิดตามองไม่เห็น

และแม้แต่คนที่เราเห็นว่าเป็นคนดี

ก็ย่อมมีกิจการไม่ดีในตัวตนเช่นกัน

พระจิตจะเปิดดวงใจของเราให้มีสายตาที่เต็มไปด้วยคุณธรรม

มองทุกอย่างให้เป็นธรรม มองทุกอย่างให้เป็นบวก

………………………….

ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยพระวาจา

ที่พระองค์ประทานให้ในวันนี้

เพื่อดวงตาที่มืดมิดของลูกจะได้สว่างขึ้น

เป็นดวงตาที่มองผู้อื่นด้วยธรรม

ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ผู้ทรงให้อภัยเหล่าผู้ที่ทำร้ายพระองค์

ด้วยถ้อยคำที่เป็นธรรมที่สุด

พระบิดาเจ้าข้า โปรดให้อภัยพวกเขาด้วย

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรลงไป

................................