...หยาดหนึ่งหยดน้ำใจอันใหญ่ยิ่ง
หลั่งรินรดดวงใจที่อ่อนล้า
หยดหยาดจากน้ำพระเมตตา
รินไหลหลั่งมาให้ชื่นใจ
ด้วยในดวงใจที่แห้งผาก
เพราะตรำตรากยากเข็ญหวั่นไหว
หนึ่งชีวิตที่เพียรดั้นด้นไป
เพียงเพื่อราชัยหรือใครกัน
ก้าวสะดุดทรุดล้มแสนตรมทุกข์
ใจก็คลุกฝุ่นดินจนสิ้นฝัน
จะมีหยาดหยดน้ำใจของใครกัน
ที่ไหลรินรดใจฉันให้ทุกข์คลาย...
เหม่อมองทอดสายตาสู่ฟ้ากว้าง
บนเส้นทางพระพรอันหลากหลาย
พระหัตถ์อุ่นแห่งรักที่พักกาย
ลูกถวายด้วยดวงใจที่อ่อนแรง
โปรดเถิดเปิดใจให้ลูกด้วย
โปรดช่วยอวยพรให้ใจลูกแกร่ง
ด้วยชีวิตอันบอบบางจนสิ้นแรง
จะทอแสงเพียงพระองค์ทรงเติมเต็ม....
...................