...25 มกราคม วันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ....

การกลับใจของชายคนหนึ่ง

ผู้ที่มีจิตใจที่เคร่งครัด มุ่งมั่น จริงจัง

ในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้อง

ในวันที่ชายคนนี้ได้พบกับแสงสว่าง

ในวันที่ศิลากลับกลายเป็นสำลี

...การกลับใจ....

ฉันได้อ่านบทความของคุณพ่อท่านหนึ่ง

สรุปโดยภาพรวมว่า

ในสังคมทั่วไปมองว่าการกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แย่ๆให้ดีขึ้น

ความหมายออกมาเชิงลบสำหรับผู้กลับใจสักคนหนึ่ง

แต่สำหรับลูกของพระเจ้า

การกลับใจไม่ใช่ความหมายในเชิงลบ

แต่เป็นความหมายที่บอกว่าทุกวันที่ผ่านไป

เรายังทำได้ดีกว่านั้น เรายังต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอด

ท่านนักบุญเปาโลจึงเป็นแบบอย่างของการกลับใจ

ในรูปแบบเชิงบวก

……………………

สำหรับฉัน...

การกลับใจอาจจะเป็นความหมายในเชิงลบก็ได้

เพราะฉันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แย่ๆ ไปสู่สิ่งที่ดีและถูกต้องมากกว่านี้

และประจวบเหมาะกับฉันได้เห็นหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่ง

“ขุมทรัพย์พระคัมภีร์”

หน้าปกเป็นรูปหญิงคนบาปคนหนึ่ง แอบอยู่ด้านหลังพระเยซูเจ้า

และมีกลุ่มชนที่กำลังเตรียมประณาม พร้อมทำร้ายหญิงคนนี้

ทันทีที่มีโอกาส

แต่เสียงของพระเยซูเจ้าตรัสว่า

“ใครในพวกท่าน ที่ไม่มีบาป จงทุ่มด้วยหินก้อนนี้?”

(ยอห์น8:1-11)

ฉันมั่นใจเหลือเกินว่า

สิ้นสุดเหตุการณ์นี้แล้ว หญิงคนบาปคนนั้นน่าจะกลับใจ

ฉันเองก็เหมือนหญิงคนบาปคนนั้น

ยังรู้สึกตื้นตันใจกับการปกป้องของพระเยซูเจ้าที่มีให้เสมอสำหรับคนบาป

การกลับใจเพื่อใครสักคนหนึ่ง

ที่รักเรามากมาย พร้อมปกป้องเราจากภยันตรายทั้งปวงแม้ทราบว่าเราเป็นคนบาป

จิตใจแปดเปื้อน สกปรก มอมแมม

พระองค์ก็ยังทรงเอาดวงใจสะอาดบริสุทธิ์ของพระองค์

ลงมาสัมผัสดวงใจสกปรกดวงนี้เสมอๆ

...ฉันจะทำไม่ได้เชียวหรือ....

.................................