28 กุมภาพันธ์

โอ้ บาดแผลแห่งพระเมตตา ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โปรดซ่อนลูกไว้ในส่วนลึกที่สุดของพระองค์ เสมือนหนึ่งหยาดพระโลหิตของพระองค์เอง โปรดขังลูกไว้ในห้วงลึกของพระองค์นี้ตลอดไป และขอให้พระองค์ท่านสอนลูกให้รักพระองค์ ข้าแต่องค์ความรักนิรันดร ขอพระองค์ทรงโปรดตกแตงวิญญาณลูกให้สามารถรักตอบพระองค์ด้วยเทอญ ข้าแต่องค์ความรักทางชีวิต โปรดทรงกระทำให้ลูกสามารถรักพระองค์ใด้ตลอดไป ลูกปรารถนาจะตอบสนองความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร ข้าแต่องค์พระคริสตเจ้า เพียงพระองค์ทรงทอดพระเนตรมายังลูกสักครั้ง ก็มีค่าสำหรับลูกมากยิ่งกวาได้ครอบครองโลกสักพันโลก ยิ่งกว่าได้สวรรค์ทั้งหมด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์สามารลบันดาลให้วิญญาณของลูกมีความสามารถในการเข้าใจอย่างครบถ้วนว่าพระองค์คือใคร ลูกทราบและลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง หากพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงเพื่อประทานพระองค์เองแก่ลูก ด้วยพระทัยกว้างแล้วไซร้ ลูกทราบว่าพระองค์จะสามารถแสดงพระทัยกว้างยิ่งกว่านั้นได้ โปรดนำลูกเข้าสูความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ตราบเท่าที่ธรรมชาติของมนุษย์สามารถรับการนำคดีด้วยเทอญ (163l)

โอ้ องค์พระคริสตเจ้า การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์เป็นความโสมนัสของดวงใจและวิญญาณของลูก โปรดยืดเวลาของความทุกข์ทรมานของลูกไปจนลึงภาวะไร้จุดจบเถิด เพื่อว่า ลูกจะได้พิสูจน์ความรักของลูก ที่มีตอพระองค์ ลูกน้อมรับทุกสิ่งที่พระหัตล์ของพระองค์จะหยิบยื่นให้แก่ลูกพระเยซูเจ้าข้า ความรักของพระองค์นั้นเพียงพอแล้วสำหรับลูก ลูกจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ในสภาพที่ลูกถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความมืด ในสภาพเข้าตรีฑูตและความกลัว ในความเจ็บปวดและความขมขื่น ในอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงของจิตวิญญาณ และความเศร้าโศกของหัวใจ ขอพระองค์จงทรงได้รับการถวายพรในสิ่งทั้งปวง หัวใจของลูกหลุดพ้นจากโลกแล้ว ลูกมีเพียพระองค์ก็เพียงพอแล้ว ไม่มีช่วงเวลาใดอีกแล้ว ในชีวิตของลูกที่จะมีไว้ เพื่อห่วงใยตนเอง (1662)

*****************************